Voorwaarden internationaal vervoer

Als het vervoer de grens overgaat gelden de regels van de CMR (Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route).

Het land waar de goederen worden geladen en het land van lossing moeten twee verschillende landen zijn. Als de goederen de Nederlandse grens overgaan, maar uiteindelijk toch in Nederland gelost worden, is de CMR dus niet van toepassing. Zodra óf het land waaruit vertrokken wordt, óf het land van bestemming partij is bij het verdrag, is het van toepassing. Het is niet mogelijk om afspraken te maken met de vervoerder die afwijken van de regels uit het verdrag.

De Algemene Vervoercondities (AVC) kunnen ook van toepassing zijn op grensoverschrijdend vervoer. Zij zijn dan een aanvulling op de bepalingen uit de CMR.

Vrachtbrief

De CMR schrijft voor dat de vervoerder een vrachtbrief moet gebruiken en geeft ook aan welke informatie op de vrachtbrief moet staan. De vrachtbrief vormt bewijs voor de inhoud van de vervoerovereenkomst. Het is daarom belangrijk de vrachtbrief volledig en duidelijk in te vullen en om een aantekening te maken op de vrachtbrief op het moment dat er iets mis gaat, bijvoorbeeld een verpakking die kapot is, of schade aan de lading die gemakkelijk waarneembaar is.

Schade

De vervoerder heeft de verplichting de lading op tijd af te leveren en in dezelfde staat als bij de ontvangst. Als de vervoerder te laat aflevert, kun je hem aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van de te late levering. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor vertragingsschade is echter beperkt tot maximaal de vrachtprijs. Als de vervoerder de lading beschadigt, is hij ook maar beperkt aansprakelijk. De beperking is gerelateerd aan het gewicht van de lading. In het verdrag wordt gesproken over 8,33 rekeneenheden per kilogram gewicht. De koers van deze rekeneenheid fluctueert en dus ook de aansprakelijkheidsbeperking. Per januari 2008 is het maximum circa 11,80 euro per kg. Je kunt met de vervoerder overeenkomen, dat het uit te betalen schadebedrag groter is dan het maximum in de CMR. Voor het veiligstellen van dit bijzonder belang betaal je aan de vervoerder een overeengekomen toeslag.

Overmacht

Een vervoerder hoeft geen schade te vergoeden, als hij kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Hierover is het een en ander bepaald in de CMR. Er geldt geen beperking van aansprakelijkheid, als er sprake is van opzet of grove schuld van de vervoerder. De Nederlandse rechter hanteert strenge criteria en vindt niet snel dat er opzet of grove schuld in het spel is. Soms is er een keuze uit rechters van verschillende landen om een geschil aan voor te leggen. Het kan dan zinvol zijn om te bekijken bij welke rechter u het meeste kans maakt op het verhalen van uw volledige schade.

Meldingstermijn

Als na aflevering blijkt dat er schade aan de lading is, moet je dit zo snel mogelijk schriftelijk melden bij de vervoerder. De CMR noemt een directe meldingsplicht voor zichtbare schade en een meldingstermijn van 7 dagen voor niet direct zichtbare schade. Wanneer de termijn is overschreden, is het veel lastiger om uw schadeclaim nog succesvol in te dienen.

Een schadeclaim op de vervoerder verjaart na verloop van 1 jaar gerekend vanaf de dag dat de goederen zijn afgeleverd (of als er niets is geleverd, gerekend vanaf 60 dagen, nadat de vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen).

De termijn is een vervaltermijn, wat betekent dat hij niet wordt verlengd door een verzoek om betaling van de claim. Na verloop van de termijn is het onmogelijk om jouw vordering succesvol in te dienen. 

 

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder