Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Deze wet biedt een reeks van maatregelen gericht op het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk.

Uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie door gebruik van schijnconstructies wil men hiermee tegengaan. Ondernemingen die werkzaamheden uitbesteden kunnen aansprakelijk worden gesteld. 

Ketenaansprakelijkheid

Vanaf 1 juli 2015 zijn opdrachtgevers aansprakelijk voor betaling van het cao-loon aan personeel van de door hen ingeschakelde dienstverleners. Als het loon niet, of niet volledig wordt voldaan kan een werknemer vervolgens de directe opdrachtgever aanspreken. Slaagt deze loonvordering niet, en is er sprake van onder aanneming,  dan kan de werknemer het loon van de eerstvolgende schakel in de keten van opdrachtgevers vorderen. Dit noemt men volgtijdelijke ketenaansprakelijkheid.

Direct naar hoofdopdrachtgever

De werknemer mag in 2 situaties direct naar de hoofdopdrachtgever stappen:

1. Als het achterstallig loon na een jaar nog steeds niet is betaald.
2. Bij ernstige onderbetaling mag de werknemer al na een half jaar de hoofdopdrachtgever tot betaling aanspreken.

Er is sprake van ernstige onderbetaling als:

  • de werknemer 3 maanden of langer nog niet de helft krijgt van het afgesproken loon of

  • de werknemer 3 maanden of langer nog geen 70% van het minimumloon ontvangt.

In beide gevallen gaat de klok pas lopen wanneer de werknemer een vordering heeft ingediend bij de werkgever én de hoofdopdrachtgever hierover heeft geïnformeerd.  De hoofdopdrachtgever kan binnen deze termijnen wellicht nog druk op de ketenpartners uitoefenen tot nakoming van de loonverplichtingen.

Doorbreking van de ketenaansprakelijkheid bij niet- verwijtbaarheid

Als een tot betaling aangesproken opdrachtgever kan aantonen dat hij in redelijkheid al die maatregelen heeft genomen om onderbetaling in de keten te voorkomen, dan kan de rechter de vordering af wijzen.  Niet verwijtbaarheid is een open norm, maar hierbij moet gedacht worden aan:

  • maatregelen vooraf die toezien op een bonafide opdrachtverlening. evofenedex heeft hiervoor een checklist verantwoord uitbesteden ontwikkeld [ doorklik ] en/of

  • gebruik van een sectoraal keurmerk. evofenedex voert overleg met Transport en Logistiek Nederland om tot zo’n keurmerk te komen.

De meeste onderdelen van de wet gaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald, maar vragen wat extra voorbereidingen van werkgevers.

Vanaf 1 juli 2015 geldt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen, de Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.

Het kabinet wil ook binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Een van de prioriteiten van het kabinet tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 is daarom de inzet op 'decent work'. De WAS is een uitwerking van de afspraken die gemaakt werden in het Sociaal Akkoord in april 2013.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder