skipToContentskipToFooter

De nieuwe Omgevingswet: dit moet je erover weten

In 2022 treedt er een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Deze vervangt een hele lijst aan oude wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze leefomgeving om willen gaan. Met de komst van deze wet gaan er zaken veranderen voor bedrijven. In dit artikel praten we je alvast op hoofdlijnen bij.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bevat regels voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Daar vallen onderwerpen onder als natuur en milieu, maar ook water, wonen, infrastructuur en de inrichting van de ruimte. Naast de wet zelf zijn er ook nog een viertal Besluiten die belangrijk zijn: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In de laatste twee besluiten staan regels voor bedrijven en burgers, en staat beschreven hoe het zit met bijvoorbeeld vergunningen.

Welke bedrijven krijgen ermee te maken?

Iedere ondernemer die een milieubelastende activiteit gaat starten. Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu heeft of kan hebben (als er wat misgaat). Het lozen van afvalstoffen is een vrij voor de hand liggend voorbeeld, maar het bouwen van een groot nieuw magazijn kan ook een milieubelastende activiteit zijn. Eigenlijk moet iedere ondernemer dus wel iets van de wet afweten. Eén geruststelling: van bestaande vergunningen blijft de wet af.

Wat gaat er veranderen?

Het is ondoenlijk om hier duizenden pagina’s wettekst samen te vatten, maar wat ons betreft zijn dit de 3 wijzigingen waar je goed bij stil moet staan. Ze gaan alle 3 over communicatie:

  • Decentralisatie. Veel verantwoordelijkheden verschuiven van het Rijk en de provincie naar gemeenten. Die maken als vertrekpunt voor hun beleid een Omgevingsplan. Dit bepaalt in grote lijnen ook de toekomst van ondernemers in een gemeente. Ga dus al vroeg in gesprek met de daarvoor verantwoordelijke ambtenaren en politici.
  • Participatie. Van bedrijven wordt straks een proactieve rol richting gemeente en burgers verwacht. Wie een nieuwe activiteit wil starten, is er zelf voor verantwoordelijk om belanghebbenden daarbij te betrekken.
  • Aandachtsgebieden. Voor bedrijven waar externe veiligheid een rol speelt, bijvoorbeeld bij het opslaan van gevaarlijke stoffen, worden ‘aandachtsgebieden’ vastgesteld. Binnen die gebieden moet een gemeente afwegen waar extra maatregelen nodig zijn om groepen burgers te beschermen. Het berekenen van de aandachtsgebieden loopt nog niet helemaal goed en het is nog niet duidelijk hoe gemeenten de gebieden gaan gebruiken. Zorg daarom dat je als ondernemer goed aan de gemeente kunt uitleggen hoe het nu echt zit met de reële risico’s en veiligheidsmaatregelen van jouw bedrijf.

Gelden er voor mij specifieke regels?

Dat hangt vanzelfsprekend van het soort bedrijf en type activiteit af. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een inhoudsopgave opgenomen, waar je eenvoudig je eigen sector kunt opzoeken; bijvoorbeeld de agrarische sector, de afvalbranche of complexe bedrijven. Onder complexe bedrijven vallen ook de Seveso-inrichtingen (ook bekend als BRZO-bedrijven). Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking valt onder ‘Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen’ en is te vinden in paragraaf 3.2.9.

Ongeacht het bedrijf of de activiteit geldt er altijd een specifieke zorgplicht. Deze zegt kort samengevat dat je nadelige gevolgen voor de leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen, beperken of verhelpen.

Waar kan ik meer te weten komen?

Als je meer wilt weten over de omgevingswet en de gevolgen voor jouw organisatie, kun je als lid van evofenedex contact opnemen met onze Ledenservice via 079 3467 346.