skipToContentskipToFooter

31-08-2022 Wendbare organisaties zijn toekomstbestendige organisaties. Maar bij handels- en productiebedrijven regeert vaak de waan van de dag. Wij willen onze leden helpen om beter in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen op personeelsgebied. Biedt de Rolling Strategy wellicht uitkomst?

Personeelstekorten, vergrijzing, thuiswerken en robotisering: de logistieke arbeidsmarkt is onderhevig aan flinke veranderingen. We doen, samen met Olympia Uitzendbu­reau en ABN AMRO, jaarlijks onderzoek naar de impact van deze trends op handels­ en productiebedrijven. Zo is door de coronacrisis ‘wendbaarheid’ een van de belangrijkste be­hoeften geworden op personeelsgebied, blijkt uit het laatste rapport ‘Arbeidsmarktonder­zoek HRM-­trends in de handel en logistiek 2021’. Wendbaarheid betekent dat bedrijven soepel en tijdig kunnen inspelen op verande­ringen in hun omgeving en snel kunnen schakelen. Als dit goed lukt, maakt dat je onder­neming toekomstbestendiger en relevanter.

Toekomstbestendig

Uit literatuurstudie blijkt dat een wendbare or­ganisatie begint met een duidelijke visie op het voortbestaan van het bedrijf in de toekomst. Door open te staan voor invloeden van buitenaf op de organisatie en flexibel hierop te reageren, kunnen ondernemingen blijvend de markt­vragen en ontwikkelingen opvangen. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers betrokken worden bij het formuleren van de strategie. Dan zijn zij in staat om mee te bewegen met de koers die het bedrijf kiest. En zeker zo belang­rijk: ze voelen zich (meer) verbonden met de organisatie, en zijn meer bevlogen in hun werk. 

Uit eerder onderzoek bleek dat onze leden niet voldoende bekend zijn met de noodzaak om wendbaar te zijn, en hoe ze dat kunnen realiseren. Daarom willen wij deze bedrijven praktisch hand­vatten geven. Om de behoeften te peilen heb­ben wij door studenten van de Hogeschool Rotterdam een wetenschappelijk onder­bouwde vragenlijst laten opstellen. Die is door 264 bedrijven ingevuld. Vervolgens zijn tien bedrijven uit onze achterban nog geïnterviewd.

Geen HR-strategie of visie

Uit de ingevulde vragenlijsten zien we dat veel leden geen duidelijke HR­-strategie of ­visie voor ogen hebben. Of dat ze aandacht hebben voor wendbaarheid van het personeel. HR-functio­naris Jessica van Ligten van Kras Recycling herkent dat: “Een aantal jaar geleden had ons bedrijf niet eens een HR-­medewerker; de finan­cieel manager deed het er gewoon bij. Maar als ik nu kijk – we hebben honderd man in vaste dienst en nog een flexibele schil van een man­netje of dertig – dan is iedereen heel blij dat er iemand specifiek voor HR-­zaken is. Er speelt zó veel op personeelsgebied.” 

Volgens Van Ligten hecht familiebedrijf Kras Recycling er veel waarde aan om wendbaar te zijn. “De aandeelhouders zijn ook allemaal werkzaam bij Kras. Dus wij denken zeker na over waar we heen willen met de organisatie. Maar er is geen meerjarenplan op papier. We merken ook dat wat vandaag wordt bedacht, morgen weer 180 graden de andere kant op moet. Het blijft steeds snel schakelen, zeker in de recyclebranche.”

Weinig tijd en ruimte

Uit het onderzoek van de Rotterdamse studen­ten blijkt verder dat veel ondernemingen weinig tijd en ruimte bieden voor de ontwikkeling van medewerkers. Ook voor Tjalling van Leeuwen, eigenaar van Van Leeuwen Gevaarsetiketten, is dat een dilemma. “Wij zijn maar met z’n vijven, en dan is juist die specialistische kennis nodig. Ik wil daar graag in investeren, maar als één medewerker van mij op cursus gaat, heeft dat meteen zijn weerslag op de organisatie. Dat geldt eigenlijk voor alles wat ik naast het gewo­ne werk wil doen. Zo zou ik graag willen laten onderzoeken: naar welke gebieden kan ik nou het best exporteren? Maar krijg dat maar eens voor elkaar, als klein bedrijf.”

De Rolling Strategy

Verder maken maar weinig ondernemers ge­bruik van strategische tools, oftewel hulpmid­delen om hun strategie te ondersteunen. Ze zijn vooral bezig met kortetermijndoelen en operati­onele beslissingen en kunnen daardoor moeilij­ker inspelen op toekomstige veranderingen. Daarom stellen de onderzoekers voor om in het vervolgtraject vanuit evofenedex een strategi­sche tool in te zetten: de Rolling Strategy. Manue Azoulay, beleidsadviseur human capital van evofenedex, legt uit: “Met deze strategie kijkt een bedrijf steeds drie maanden vooruit en redeneert het vervolgens terug naar de huidige situatie. Op deze manier zie je bedreigingen eer­der aankomen en kun je tijdig bijschakelen met je team.”

Maar het begint met bewustwording, vervolgt Azoulay. “Ondernemers, zeker in het mkb, zullen eerst de noodzaak van wendbaarheid moeten erkennen. Het is belangrijk dat ze inzien dat de huidige personeelskrapte een strategische aan­pak vereist. En dat de manier waarop ze medewerkers betrekken bij de missie en visie van de organisatie bepalend is voor de relevantie in de toekomst. Als je dat onderkend hebt, kun je met elkaar aan de slag.”

De komende maanden gaan we vanuit evofenedex aan de slag om deze strategische tool Rolling Strategy verder uit te werken. Houd hiervoor onze nieuwsberichten in de gaten.

Smeerolie

We zullen dit thema in het belang van wendbaarheid blijvend onder de aandacht brengen van onze leden. Zodoende kunnen deze be­drijven zelf een start maken om hun onderne­ming wendbaar te organiseren. Een goede ontwikkeling, volgens Van Leeuwen: “Het mkb kan best wat meer ondersteuning en middelen bij dit soort ontwikkelingen gebrui­ken. Zeker van de overheid, maar ook bran­che­ en andere organisaties kunnen hierin nuttig zijn. Het mkb is immers de smeerolie van de samenleving.”  

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine

Blijf op de hoogte

Regelmatig brengen we directieleden, logistiek- en hr-professionals van leden met elkaar in contact en zorgen voor kennis en inspiratie. Dit doen we door non-stop relevante content te maken, tips&tools te delen en webinars & bijeenkomsten te organiseren op het gebied van logistiek en de dynamische arbeidsmarkt. Wil je hier niets van missen? Meld je aan voor de HR-update. Je ontvangt iedere maand de meest actuele kennis over de arbeidsmarkt en de impact op handel en logistiek in je mailbox.