skipToContentskipToFooter

Algemene voorwaarden evofenedex

Algemene Voorwaarden evofenedex B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27259635 

Artikel 1. Definities 

1.   evofenedex : de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid evofenedex B.V. , de werkorganisatie voor de vereniging evofenedex, welke vennootschap hierna verder wordt aangeduid als evofenedex.

2.   Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik wil maken c.q. maakt van de Producten en/of Diensten van evofenedex, al dan niet in het kader van het lidmaatschap van evofenedex.

3.   Producten: onder meer maar niet uitsluitend publicaties, rapporten en software.

4.   Diensten: onder meer maar niet uitsluitend advisering en voorlichting betreffende vervoer, magazijnen, internationaal ondernemen, gevaarlijke stoffen & SCM, exportaangelegenheden, het bevorderen van zakelijke contacten tussen leden, het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, symposia, congressen, zakenreizen en (Incompany) Trainingen.

5.   Training: opleiding, cursus, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en vergroten van kennis, het ontwikkelen van competenties en vaardigheden en/of uitwisselen van ervaringen.

6.   Incompany Training: een voor een Opdrachtgever op maat gemaakte Training met deelname door cursisten uit het bedrijf of de organisatie van de Opdrachtgever danwel uit een bedrijf of organisatie door de Opdrachtgever aangewezen. 

7.   Evenement: bijeenkomsten, lezingen, symposia, congressen en zakenreizen.

8.   Deelnemer: de natuurlijke persoon die namens de Opdrachtgever een Dienst afneemt.

9.   Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van evofenedex.

10.   Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door evofenedex gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle overeenkomsten tot het verrichten van Diensten of het leveren van Producten door evofenedex aangegaan.

2.   Andersluidende voorwaarden worden door evofenedex uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Verrichten Diensten

1.   Een Opdrachtgever kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website evofenedex verzoeken tot het verrichten van een Dienst. De geldigheid van een door evofenedex uitgebrachte offerte vervalt na drie maanden. Een overeenkomst voor het verrichten van Diensten door evofenedex komt tot stand op het moment dat evofenedex de schriftelijke acceptatie (per brief, e-mail of via haar website) van het aanbod van evofenedex van de Opdrachtgever heeft ontvangen.

2.   evofenedex zal de overeengekomen werkzaamheden voor de Opdrachtgever zorgvuldig uitvoeren. evofenedex staat hierbij jegens de Opdrachtgever nimmer in voor een beoogd resultaat, maar zal zich naar beste vermogen inspannen. De aangegeven levertijd is bij benadering, nimmer fataal en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

3.   Indien voor een door evofenedex geleverde Dienst een vergoeding in rekening wordt gebracht, is het uitgangspunt daarbij het overeengekomen (uur)tarief, een van te voren bekend gemaakte deelnemersbijdrage dan wel een andere in de overeenkomst voor het verrichten van een Dienst opgenomen financiële afspraak. Bij Diensten waarvan de vergoeding gebaseerd is op een uurtarief wordt vooraf – voor zover redelijkerwijs mogelijk – een schatting gemaakt van het aantal aan de opdracht te besteden uren. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten. 

4.   De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan evofenedex verstrekte gegevens.

Artikel 4. Levering Producten

1.   De Opdrachtgever kan, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website van evofenedex bestellingen doen voor door evofenedex uitgegeven en/of te koop aangeboden Producten.

2.   Tenzij anders overeengekomen, vangt de aangegeven levertijd aan op het moment dat evofenedex een bestelling heeft geaccepteerd. De aangegeven levertijd is bij benadering, nimmer fataal en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

3.   Aflevering vindt plaats door (elektronische) verzending van het product aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Artikel 5. Inschrijven en overeenkomst Training en Evenement

1.   Inschrijving voor een Training en/of een Evenement vindt plaats door het inzenden per post, e-mail van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door aanmelding via de website van evofenedex.

2.   evofenedex bevestigt een inschrijving of opdracht steeds schriftelijk of per e-mail waardoor een overeenkomst tot stand komt.

Artikel 6. Cursusprijzen van Training en Evenement

1.   Bij aanmelding voor een Training en/of een Evenement door middel van een formulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente evofenedex cursusbrochure, onder voorbehoud van typefouten.

2.   Bij aanmelding voor een Training en/of een Evenement door middel van een formulier op basis van een mailing gelden de cursusprijzen vermeld in die mailing, onder voorbehoud van typefouten.

3.   Bij inschrijving door middel van een formulier via de website van evofenedex gelden de cursusprijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld, onder voorbehoud van typefouten.

4.   In de cursusprijzen voor Trainingen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 7. Incompany Training

1.   De overeenkomst voor het verrichten van een Incompany Training komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van de door evofenedex verstrekte offerte.

2.   Voor Incompany Trainingen geldt dat de cursusprijs, die is vermeld in een offerte, bindend is gedurende de geldigheidsduur van die offerte. De offerte vermeldt de kosten die inbegrepen zijn.

3.   Bij een overeenkomst voor het verzorgen van een Incompany Training worden afspraken gemaakt onder meer over plaats en datum (c.q. data) waar en wanneer de Incompany Training plaats zal vinden, het onderwerp van de Incompany Training, alsmede het (minimaal en) maximaal aantal deelnemers. 

4.   Inschrijving van individuele personen voor een Incompany Training wordt tenminste 14 kalenderdagen voor aanvang van de training door de Opdrachtgever verzorgd, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 8. Annulering door Opdrachtgever

1.   Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of ten dele annuleert, behoudt evofenedex zich het recht voor om bij de Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen die tenminste gelijk is aan 25% van de factuurwaarde van de geannuleerde Producten en/of Diensten. Tevens is evofenedex in dat geval gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

2.   Annulering door de Opdrachtgever van de overeenkomst ter zake van een Training of Evenement is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering door evofenedex is in het kader van dit artikel bepalend.

3.   Bij annulering door de Opdrachtgever van de overeenkomst ter zake van een Training of Evenement binnen 21 kalenderdagen voor de (eerste) bijeenkomst is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde. 

4.   Bij annulering door de Opdrachtgever van de overeenkomst ter zake van een Incompany Training tot 21 kalenderdagen voor de (eerste) bijeenkomst wordt 25% van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 21 kalenderdagen voor de (eerste) bijeenkomst is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd en heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde. 

5.   Vervanging door een andere Deelnemer van hetzelfde bedrijf is mogelijk, mits de vervanger uiterlijk twee werkdagen voor de (eerste) bijeenkomst wordt aangemeld bij evofenedex. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

6.   Bij meerdaagse Trainingen, Evenementen of Incompany Trainingen is het niet mogelijk te annuleren nadat de eerste bijeenkomst heeft plaatsgehad. Het volledige cursusgeld is verschuldigd en de vordering ter zake is onmiddellijk opeisbaar indien niet reeds voor aanvang van de eerste bijeenkomst het (volledige) cursusgeld betaald is.

7.   Nadat de datum (c.q. data) zijn vastgesteld, zal evofenedex op een eventueel verzoek van de Opdrachtgever bezien of het mogelijk is deelname of een bijeenkomst van een Training, Evenement of Incompany Training te verschuiven. Indien dat verzoek wordt gedaan korter dan 21 kalenderdagen voor de start van een Training, Evenement of Incompany Training en evofenedex is in staat deelname of de bijeenkomst te verschuiven, zal evofenedex 50% van het verschuldigde bedrag als extra kosten in rekening brengen. De factuur met betrekking tot het volledige cursusgeld + extra kosten moeten direct worden voldaan.

Artikel 9. Annulering door evofenedex

1.   Indien door onvoorziene omstandigheden evofenedex genoodzaakt is de levering van Producten en/of Diensten (niet zijnde een Training, Evenement of Incompany Training) te annuleren, zal zij de Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen en het reeds door de Opdrachtgever betaalde (naar rato) restitueren.

2.   evofenedex behoudt zich in geval van onvoorziene omstandigheden het recht voor een Training, Evenement of Incompany Training te annuleren op de dag van de bijeenkomst. evofenedex zal alsdan het reeds door de Opdrachtgever betaalde (naar rato) restitueren. evofenedex zal zich in dat geval ervoor inspannen de Opdrachtgever een passend alternatief aan te bieden. Indien de Opdrachtgever hiervan gebruik maakt, wordt het reeds betaalde niet gerestitueerd.

3.   evofenedex is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit de annulering door evofenedex.

Artikel 10. Organisatie

1.   evofenedex is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de Training, Evenement of Incompany Training belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

2.   evofenedex behoudt zich het recht voor om bij Trainingen in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. In geval van Incompany Trainingen vinden organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen eerst plaats na overleg met de Opdrachtgever.

3.   Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven, kan evofenedex afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde locaties en data.

Artikel 11. Betaling

1.   De door evofenedex vermelde tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW.

2.   Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum maar in ieder geval voor de levering van de Producten, Diensten of de dag van aanvang (eerste) (Incompany-)Training bijeenkomst of Evenement, zonder enig recht op korting of verrekening door middel van overmaking op een door evofenedex aangewezen bankrekening.

3.   Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele maand.

4.   Indien de Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor evofenedex voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,--.

5.   Indien voor aanvang van een Training, Evenement of Incompany Training niet de volledige betaling van het cursusgeld door evofenedex is ontvangen, behoudt evofenedex zich het recht voor de aangemelde Deelnemer uit te sluiten van deelname of de Training, Evenement of Incompany Training geen doorgang te laten vinden. De vordering van evofenedex ter zake van het totale cursusgeld en de eventueel reeds gemaakte kosten is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.   De aansprakelijkheid van evofenedex uit welke hoofde dan ook voor schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade van de Opdrachtgever of eventuele derden, is beperkt tot het bedrag van de door de Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de Dienst of Product, tenzij en voor zover evofenedex opzet of grove schuld te verwijten is. De aansprakelijkheid van evofenedex is voorts beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering.

2.   Het in lid 1 bepaalde geldt ook voor schade veroorzaakt door derden die door evofenedex (al dan niet namens de Opdrachtgever) zijn ingeschakeld, zelfs wanneer deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bovengenoemde derden.

3.   Indien de Opdrachtgever (mede) op basis van door evofenedex verstrekte Producten en/of verrichte Diensten bepaalde beslissingen neemt, kan evofenedex nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen of de resultaten daarvan.

4.   Opdrachtgever en de Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de Deelnemer tijdens de (Incompany-) Training of Evenement veroorzaakte schade aan eigendommen van evofenedex of derden.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1.   Door evofenedex verstrekt materiaal ter uitvoering van een Dienst wordt eigendom van de Opdrachtgever. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de in verband met Diensten verstrekte (cursus)materiaal en overige door evofenedex geleverde Producten blijven bij evofenedex.

2.   Het door evofenedex verstrekte materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van evofenedex is de Opdrachtgever niet gerechtigd (gegevens uit en/of gedeelten van en/of uittreksels van) het verstrekte materiaal te openbaren, aan derden ter beschikking te stellen, te exploiteren of, op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Artikel 14. Geheimhouding

1.   evofenedex gebruikt gegevens van Opdrachtgevers voor de uitvoering van de met de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst, haar Dienstverlening en om Opdrachtgevers van haar (nieuwe) Producten en Diensten op de hoogte te houden.

2.   Persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie van Opdrachtgevers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Artikel 15. Reclame

1.   De Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot het verrichten van een Dienst of een door evofenedex geleverd product schriftelijk kenbaar te maken binnen acht kalenderdagen nadat levering is geschied. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie van evofenedex volgen.

2.   Reclames aangaande een factuur dienen schriftelijk binnen acht kalenderdagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.

3.   Het indienen van een reclame geeft de Opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.   Op deze Voorwaarden, alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van evofenedex is Nederlands recht van toepassing.

2.   Partijen verplichten zich bij geschillen alles in het werk te stellen om op de kortst mogelijke termijn tot een minnelijke schikking komen.

3.   Indien partijen niet tot een minnelijke schikking kunnen komen, wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.