skipToContentskipToFooter

De plaats van dienst is de plaats waar de leverancier is gevestigd.

De plaats van dienst is de plaats waar de leverancier is gevestigd. Ook voor B2C-diensten blijven uitzonderingen op de hoofdregel bestaan, te weten:

 • De plaats van een dienst die wordt verricht door een tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van derden, is de plaats waar de hoofdtransactie wordt belast.
 • Diensten met betrekking tot een onroerende zaak worden belast op de plaats waar de onroerende zaak is gelegen. Hieronder vallen mede de diensten van experts en makelaars in onroerende zaken, het bieden van accommodatie zoals in hotels en op kampeerterreinen, het verlenen van gebruiksrechten op een onroerende zaak (zoals de toegang tot tolwegen) alsmede diensten ter voorbereiding op de uitvoering van bouwwerken zoals diensten van architecten.
 • De plaats van personenvervoerdiensten is de plaats waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt en naar verhouding van de afgelegde afstanden.
 • Goederenvervoerdiensten, niet zijnde intracommunautair goederenvervoer, worden eveneens belast op de plaats waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt en naar verhouding van de afgelegde afstanden.
 • Intracommunautaire goederenvervoerdiensten worden belast op de plaats van vertrek. Van intracommunautair goederenvervoer is sprake als de plaats van vertrek en de plaats van aankomst in twee verschillende lidstaten zijn gelegen.
 • Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve en vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten zoals beurzen en tentoonstellingen, zijn belast op de plaats waar die activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Ook diensten die met deze activiteiten samenhangen (bijvoorbeeld garderobediensten die afzonderlijk in rekening worden gebracht) en de diensten van de organisatoren van de genoemde activiteiten vallen hieronder.
 • Activiteiten die met vervoer samenhangen zoals laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke activiteiten worden belast op de plaats waar deze diensten daadwerkelijk worden verricht. Hetzelfde geldt voor deskundigenonderzoeken en werkzaamheden met betrekking tot roerende lichamelijke zaken.
 • Restaurant- en cateringdiensten zijn belastbaar op de plaats waar deze diensten daadwerkelijk worden verricht. Restaurant- en cateringdiensten die worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap verrichte gedeelte van een passagiersvervoer, zijn belast op de plaats van vertrek.
 • Kortdurend verhuur/leasing van een vervoermiddel (ononderbroken bezit/gebruik van ten hoogste 30 dagen en voor schepen 90 dagen) is belast op de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld aan de afnemer.
 • Elektronische diensten die worden verricht door een ondernemer die buiten de EU is gevestigd, zijn belast in de lidstaat waar de afnemer woont of is gevestigd.

De volgende diensten die voor een afnemer buiten de EU worden verricht, zijn belast in het land van de afnemer:

 1. de overdracht en het verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, handelsmerken en soortgelijke rechten
 2. diensten op het gebied van de reclame
 3. diensten verricht door raadgevende personen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en andere soortgelijke diensten, alsmede gegevensverstrekking en informatieverschaffing
 4. de verplichting om een beroepsactiviteit of een bij artikel a vermeld recht geheel of gedeeltelijk niet uit te oefenen
 5. bank-, financiële en verzekeringsverrichtingen met inbegrip van herverzekeringsverrichtingen en met uitzondering van de verhuur van safeloketten
 6. het beschikbaar stellen van personeel
 7. de verhuur van roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van alle vervoermiddelen
 8. het bieden van toegang tot aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen alsmede het verrichten van transport- en transmissiediensten via deze systemen en het verrichten van andere daarmee rechtstreeks verbonden diensten
 9. telecommunicatiediensten
 10. radio- en televisieomroepdiensten
 11. elektronische diensten

De volgende diensten die worden verricht door ondernemers buiten de EU aan Nederlandse afnemers en die op grond van de hoofdregel buiten de EU plaatsvinden, zijn belast in Nederland als de dienst in Nederland werkelijk wordt gebruikt/geëxploiteerd:

 • verhuur van vervoermiddelen
 • telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex