skipToContentskipToFooter

Met de invoering van het vrije verkeer van goederen binnen de EU is het verzamelen van de gegevens over de handel met andere lidstaten van de EU ingrijpend gewijzigd. Met het wegvallen van de binnengrenzen verdwenen ook de douanedocumenten, die de basis vormden voor de statistiek.

Vooral voor Nederland, dat zich sterk richt op de handel met andere EU-landen is statistische informatie daaromtrent van groot belang. In 1997 kwam bijna 80% van onze totale uitvoer in de EU terecht, terwijl iets meer dan 60% van de totale invoer uit de andere EU-landen afkomstig was. Om zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de goederenhandel met EU-landen is in Europees verband een nieuw waarnemingssysteem ingevoerd, het zogenaamde Intrastatstelsel. Iedereen die handel drijft met handelspartners in andere landen van de EU is in beginsel verplicht het CBS daarover maandelijks te informeren. Om de administratieve lastendruk niet onnodig te verhogen zijn kleine importeurs en exporteurs vrijgesteld. Het gaat dan om handelaren die op jaarbasis minder dan een half miljoen gulden importeren en/of exporteren. Deze stromen schat het CBS zelf aan de hand van andere overheidsregistraties.

Gegevens over de handel met landen buiten de EU ontvangt het CBS als vanouds via de douane.

De statistiek van de internationale handel brengt het grensoverschrijdend goederenverkeer tussen Nederland en de rest van de wereld in kaart. Om deze beschrijving zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden van zowel de import als de export successievelijk de goederenstroom, land van herkomst dan wel land van bestemming, nettogewicht, maatstaf, factuurwaarde en aard van de transactie verzameld. Op wereldniveau hanteert men voor de classificatie van de goederen het Geharmoniseerd Systeem. Dit systeem kenmerkt zich door een indeling van goederen in ongeveer 5000 verschillende soorten. In de EU gaat men uit van de Gecombineerde Nomenclatuur, die ruim 10.000 goederensoorten omvat. Deze indeling is een verdere uitsplitsing van het Geharmoniseerd Systeem.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex