skipToContentskipToFooter

De controle op niet tastbare transacties die betrekking hebben op strategische goederen ligt onder andere verankerd in de Wet strategische diensten. 

Hierin is het volgende geregeld:

 • niet-fysieke overdracht van programmatuur en technologie
 • verlenen van tussenhandeldiensten
 • leveren van technische bijstand

Er bestaan drie soorten tussenhandeldiensten:

 • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land - derde land
 • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land
 • tussenhandeldiensten militaire goederen

Het gaat daarbij om de volgende diensten:

 • het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van producten voor tweeërlei gebruik door een derde land van/aan een ander derde land
 • het verkopen of aankopen van producten voor tweeërlei gebruik in derde landen met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land

Tussenhandeldiensten derde land – derde land

Onder tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land - derde land worden verstaan:

 • het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik door een derde land van/aan een ander derde land
 • het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land.

Tussenhandeldiensten EU – derde land

Onder tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU - derde land worden verstaan:

 • het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie
 • het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie.

Tussenhandeldiensten militaire goederen

Onder tussenhandeldiensten militaire goederen wordt verstaan:

 • het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba
 • het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Technische bijstand

Onder technische bijstand wordt verstaan: de technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, testen, onderhoud, of een andere technische dienst, die in ieder geval de vorm kan aannemen van instructies, training, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten.

Het is in principe verboden technische bijstand te verlenen indien deze is gerelateerd aan chemische, biologisch, nucleaire wapens, andere nucleaire explosiemiddelen en raketten. Het is eveneens verboden technische bijstand te verlenen indien:

 • de technische bijstand verleend wordt aan een eindgebruiker in een land van bestemming waarop een wapenembargo rust
 • de technische bijstand bestemd is voor militaire goederen

Vergunningen en meldplicht

Er geldt vergunningplicht indien het programmatuur of technologie betreft zoals opgenomen in de lijst van dual-use goederen (bijlage I) of militaire goederen.

Er geldt meldplicht voor tussenhandeldiensten voor goederen tweeërlei gebruik derde land - derde land en tussenhandeldiensten voor goederen tweeërlei gebruik EU - derde land. De meldplicht geldt voorafgaand (minimaal 2 weken) aan de eerste keer dat de tussenhandeldiensten verleend worden. Voor tussenhandeldiensten die betrekking hebben op militaire goederen geldt altijd vergunningplicht.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex