skipToContentskipToFooter

Hoe werkt een Documentair Incasso?

Bij een Documentair Incasso vindt betaling plaats tegen overgave van documenten of tegen acceptatie van een termijnwissel. De meest voorkomende documenten zijn de factuur, het vervoersbewijs (connossement, luchtvrachtbrief, CMR), de assurantiepolis en specifieke verklaringen of certificaten, die in de verschillende branches gebruikelijk of noodzakelijk zijn. Met andere woorden: de documenten die de koper/importeur nodig heeft om in geval van connossement/ bill of lading de beschikkingsmacht over de goederen te krijgen en eventueel een beroep te kunnen doen op verlaagde invoerrechten. De exporteur biedt deze documenten bij zijn bank aan met hele specifieke incasso-instructies.

Indien een exporteur en importeur niet geregeld zaken met elkaar doen, kan de exporteur via deze documenten het risico verkleinen. Hij zendt dan namelijk de documenten niet rechtstreeks aan de importeur, maar verzoekt zijn bank het door de importeur verschuldigde bedrag te incasseren, tegen afgifte van deze documenten. De behandeling van incasso's is gebonden aan de regels van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs (Uniform Rules for Collections - URC).

Hoe gaat dat in zijn werk?

De eerste stap is uiteraard dat een importeur en een exporteur een handelscontact afsluiten, waarbij afgesproken is dat betaling via een documentair incasso zal verlopen. Na verzending van de goederen verzamelt de exporteur alle op de transactie betrekking hebbende documenten, die uiteindelijk de importeur nodig heeft om de geleverde goederen in ontvangst te kunnen nemen. Hij stuurt deze met een opdracht tot incassering aan zijn bank. Er zijn twee grondvormen van documentaire incasso's.

Indien er sprake is van 'Documents against Payment' (D/P of Cash Against Documents - CAD) ontvangt de importeur de documenten op het moment waarop hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Deze incasso biedt grote zekerheid, zeker als er nog weinig ervaring is opgedaan met de koper van de goederen, of geeft zekerheid indien er enige twijfel bestaat over de kredietwaardigheid of de goede intenties van de importeur. Als er sprake is van zeevracht en de Bill of Lading is het vervoersdocument, dan blijft de exporteur grip houden op zijn goederen totdat de koper heeft betaald.

De tweede vorm van documentaire incasso is 'Documents against Acceptance' (D/A). De koper ontvangt de documenten van de aanbiedende bank, als hij een wissel heeft geaccepteerd. Deze geaccepteerde wissel zal veelal bij de aanbiedende bank in portefeuille blijven liggen tot de vervaldatum. Op de vervaldatum wordt de wissel dan aangeboden aan de importeur, die vervolgens dient te betalen. Let op: de exporteur loopt bij deze incassovorm het volledige debiteurenrisico omdat het kan voorkomen dat de koper niet meer kan of wil betalen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav