skipToContentskipToFooter

Wat is een Letter of Credit (L/C) en wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik?

De Letter of Credit (ook bekend als L/C, documentair krediet of documentair accreditief) is een verplichting van de bank van de koper om aan de exporteur een bepaald bedrag op een bepaalde datum uit te betalen of een wissel te accepteren. Naast de informatie op deze pagina, vind je de gratis checklist Letters of Credit misschien ook interessant. Deze is beschikbaar in twee talen zodat je het document ook met je klant of leverancier kunt delen.

In het internationaal handelsverkeer is deze kredietvorm het middel bij uitstek om de belangen van zowel de verkoper als de koper op een evenwichtige wijze te regelen. De essentie is dat een bank onder bepaalde voorwaarden op zich neemt te betalen, direct dan wel op termijn. De exporteur loopt geen debiteurenrisico meer, maar nog wel het bankenrisico en het economische of politiek risico. Wil de exporteur ook deze risico's uitsluiten, dan kan hij aan de kredietadviserende bank vragen het documentair krediet te confirmeren. Indien deze bank hiertoe bereid is, dan heeft de exporteur te maken met een betalingsverplichting van (meestal) zijn eigen bank.

De Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) heeft regels opgesteld waar alle bij een documentair krediet betrokken partijen zich aan moeten houden (Uniform Customs & Practice for Documentary Credits oftewel kortweg UCP genoemd). 

De exporteur moet de documenten, die bij de L/C zijn voorgeschreven, inleveren binnen de geldigheidsduur van het krediet. Bij het gebruik van een Letter of Credit komen exporteur en importeur van tevoren hun verplichtingen overeen. De importeur heeft de grootst mogelijke zekerheid dat hij de juiste goederen ontvangt (hoeveelheid, kwaliteit en dergelijke, staan nauwkeurig omschreven in de documenten) en de exporteur dat hij op tijd betaald wordt voor zijn levering. 

Naast de zekerheid van betaling en levering heeft het gebruik van letters of credit (ook wel documentaire accreditieven), in vergelijking met het documentair incasso, nog een voordeel. Bij het documentair accreditief ontvangt de exporteur direct de koopsom bij inlevering van de juiste documenten bij de adviserende /betalende bank, tenzij een later tijdstip is overeengekomen. 

De Letter of Credit/ het documentair accreditief is een verbintenis waarbij een aantal partijen betrokken zijn, namelijk:

 1. De koper, degene die het krediet opent. 
 2. De krediet-openende bank waar het krediet geopend wordt.
 3. De verkoper, de begunstigde.
 4. De genomineerde bank
 5. De kredietadviserende bank.

De genomineerde bank en kredietadviserende bank zijn vaak hetzelfde. 

Maar hoe loopt die betalingsprocedure precies?

 1. De exporteur sluit een contract met de importeur met de betalingsconditie dat een documentair accreditief wordt geopend ten gunste van de exporteur.
 2. De importeur verzoekt zijn bank een krediet te openen waarin de exporteur als begunstigde wordt genoemd. In het krediet wordt exact omschreven welke documenten de exporteur moet leveren en aan welke eisen ze moeten voldoen. 
 3. De bank van de importeur zendt het krediet meestal ter advisering aan de bank van de exporteur of aan een andere bank in het land van de importeur. 
 4. Als de bank van de exporteur dit doet, dan ontvangt de exporteur via de Nederlandse doorgevende bank het documentair accreditief waarin alle voorwaarden vermeld zijn.
 5. Een heel enkele keer stelt de bank van de importeur rechtstreeks de exporteur van het krediet in kennis. 
 6. Wanneer er sprake is van een adviserende bank in Nederland, dan kan de exporteur de documenten bij deze doorgevende bank overleggen, waarna betaling plaatsvindt.
 7. Als de bank van de importeur de exporteur rechtstreeks benadert, moeten de documenten bij de openende bank overlegd worden, waarna betaling plaatsvindt.

Voor de exporteur is hiermee de transactie rond. Hij heeft zijn geld ontvangen en de goederen verzonden. De banken verrekenen de betaling verder en de openende bank ontvangt uiteindelijk het geld van de importeur. De doorgevende bank krijgt door de advisering geen rechtsband met de exporteur. De exporteur blijft voor betaling afhankelijk van de openende buitenlandse bank. Als het een minder goed bekendstaande bank betreft, bijvoorbeeld in een ontwikkelingsland, dan moet de exporteur hier rekening mee houden. 

Er zijn drie vormen van documentaire accreditieven:

 • Bij het kasaccreditief betaalt de adviserende bank onmiddellijk na controle en goedkeuring van de voorgeschreven documenten het betreffende bedrag.
 • Bij het negotiatie-accreditief trekt de exporteur een wissel op de bank van de importeur of een derde partij. Vervolgens claimt de bank van de exporteur het betaalde bedrag bij de bank van de importeur of een derde partij. De remboursbank is een door de openende bank aangegeven partij, bij wie de negotiërende bank het betaalde bedrag kan claimen
 • Bij het acceptaccreditief vindt de betaling niet plaats bij inlevering van de documenten, maar op een in het accreditief genoemd tijdstip.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav