skipToContentskipToFooter

Een wissel of wisselbrief is een onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdracht in euro of in een vreemde valuta, betaalbaar op een toekomstige datum, of per direct. 

Bij verschillende betalingsvormen zoals documentaire incasso's, documentaire kredieten en langlopende exportfinancieringen komen geregeld wissels voor. Het Wetboek van Koophandel vermeldt de eisen waaraan een wissel moet voldoen.

Dat zijn:

  • in de tekst moet het woord wisselbrief zijn vermeld. Indien de wissel in een buitenlandse taal isopgemaakt, dient de wissel een vertaling van het woord wisselbrief te vermelden, bijvoorbeeld Bill of Exchange;
  • naam van de betrokkene, dit is degene die moet betalen (de schuldenaar - in het Engels: (drawee), moet zijn vermeld. Dit is dus de afnemer (en tevens de acceptant);
  • vervaldag, dit is de dag waarop moet worden betaald (in het Engels: maturity date), moet zijn vermeld. Is geen vervaldag aangegeven, dan wordt geacht, dat de wissel 'per zicht', dus bij eerste aanbieding, betaalbaar is;
  • bedrag van de wissel moet zowel in cijfers, als in letters worden vermeld. Tussen beide mag geen verschil zijn. Ook de aanduiding van de muntsoort moet tweemaal worden vermeld;
  • plaats waar de wissel betaalbaar is, moet zijn vermeld. Is niet aangegeven waar de wissel betaalbaar is, dan geldt de plaats waar de betrokkene (schuldenaar) is gevestigd;
  • naam van degene aan wie, of aan wiens order moet worden betaald, moet zijn vermeld. Degene aanwie moet worden betaald, dus op naam van wie de wissel is getrokken, heet een 'nemer' van de wissel. De toevoeging 'of order' achter de naam van de nemer betekent, dat deze de wissel (de  schuldvordering) aan een ander kan overdragen;
  • trekker (degene die de wissel uitschrijft). (In het Engels: Drawer) kan de wissel ook aan eigen order uitschrijven. De trekker treedt dan zelf op als nemer van de wissel en zal de wissel dan, indien nodig, d.m.v. een endossement (het aan de achterzijde voorzien van een overdracht plus handtekening) overdragen (bijvoorbeeld aan zijn bank);
  • de wissel moet zijn gedateerd en de plaats van trekking moet zijn vermeld;
  • de datering kan van belang zijn voor de vaststelling van de vervaldag van de wissel (langzichtwissel);
  • de wissel moet zijn voorzien van de (rechtsgeldige) handtekening(en) van de trekker. De trekker is degene die de vordering heeft op de betrokkene, dus de verkoper/exporteur.


Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav