skipToContentskipToFooter

Er is sprake van productaansprakelijkheid indien er schade ontstaat als gevolg van het feit dat de producten die geleverd werden gebrekkig zijn

De schade die valt onder productaansprakelijkheid is beperkt tot lichamelijk letsel of de dood van een natuurlijk persoon. Daarnaast is de producent ook aansprakelijk voor schade die door zijn product aan een andere zaak wordt toegebracht, indien die zaak bestemd is voor de privé-sfeer en ook door de betreffende persoon hoofdzakelijk in de privé-sfeer wordt gebruikt. Schade die bij de koper van het product in de bedrijfssfeer ontstaat, is schade waarvoor contractuele regelingen gelden.

Europese richtlijn productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid is in Europa gebaseerd op een EU-richtlijn die in de Nederlandse wetgeving in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen (art. 6:185 t/m 193). De Nederlandse wet beoogt met name de consument te beschermen. Aansprakelijk voor schade die een consument lijdt, is in beginsel de producent van het desbetreffende product c.q. als niet bekend is wie de producent is: iedere leverancier van het product tenzij de leverancier binnen redelijke tijd meedeelt wie de producent van het product is (art. 6:187, lid 4). Het bijzondere bij de wettelijke bepalingen is dat de consument alleen hoeft te bewijzen dat de schade die hij heeft geleden, haar oorzaak vindt in een gebrek dat aan het product kleeft. Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid wordt geen rekening gehouden met het feit of de producent wel of geen schuld heeft aan de gebrekkigheid van het product. De productaansprakelijkheid is derhalve een ‘risicoaansprakelijkheid’. De producent moet bewijzen (i) dat hij het product niet in het verkeer heeft gebracht of (ii) dat het gelet op de omstandigheden aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel (iii) dat dit gebrek later is ontstaan of (iv) dat het op grond van de stand van wetenschap en techniek op het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken (art. 6:185). Een dergelijke productaansprakelijkheid, die met name in Amerika vaak tot spraakmakende uitspraken (meestal echter alleen in eerste instantie) leidt, dwingt de ondernemer eventuele handleidingen zorgvuldig te formuleren en ook de ontwikkelingen rondom zijn product in de gaten te houden en desnoods het publiek te waarschuwen. Ook met betrekking tot dit onderwerp mag erop worden vertrouwd dat de ondernemer dat product kent en derhalve ook de bijzondere aan dit product verbonden risico’s kent en op de juiste manier weet in te schatten.

Verzekering

Productaansprakelijkheid kan worden verzekerd in een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Wel moet rekening worden gehouden met uitsluitingen voor dekking voor de VS en Canada. Het verzekeren van productaansprakelijkheid voor laatstgenoemde landen is een kostbare aangelegenheid maar is in veel gevallen noodzakelijk, gezien de hoogte van mogelijke claims. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Lorenzo en zijn collega's helpen je graag verder

Lorenzo evofenedex