skipToContentskipToFooter

Het transport door de lucht neemt in omvang sterk toe

De toename van transport door de lucht is vooral toe te schrijven aan de snelheid van deze transportvorm. Bedrijven zijn er mee gediend dat hun exportzen­ding snel op de plaats van bestemming arriveert. Karakteristiek voor de luchtvaart is immers, naast de snelheid, de hoge frequentie en nauwelijks geografi­sche beperkingen.

Per vliegtuig kunnen kwalitatief hoogwaardige goederen en bovendien seizoengevoelige producten veilig en snel vervoerd worden. Snel­heid en betrouwbaarheid zijn aantrekke­lijke aspecten van deze vervoers­techniek. De keuze voor de luchtvaart vindt vaak ook plaats uit zuiver logis­tieke overwe­gingen. Want:

  • als de levertijd korter wordt, kan de voorraad ook verminderd worden wat weer de investerings­kosten drukt in de voorraden;
  • verpakking kan lichter zijn bij de luchtvaart;
  • verzekeringskosten zijn vaak lager;
  • snellere levering betekent vroegere betaling en dit vermindert weer het koersrisico en de financieringsbehoefte van de expor­teur. Wat betreft een indeling, kan men de lucht­vaart onder­scheiden naar lijnvluchten en charter­vluchten. Ofschoon de keuze tussen deze twee van invloed is op de kosten voor de exporteur, worden de kosten ook bij de luchtvaart voornamelijk bepaald door gewicht en omvang van de goederen en door het wel of niet overladen.

1. Consolidatie

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van deelladingen welke meestal aangebo­den worden door expediteursorganisaties op vlieg­tuigen van onregel­matige carriers tegen aantrekkelijke tarieven. Het nadeel van dit vervoer is de onregel­matig­heid in het vervoer en gebrek aan informatie, aangezien meestal meerde­re expedi­teurs ingeschakeld zijn.

2. Full charter

Geschikt voor grote partijen goederen, waarvoor afhankelijk van grootte en aard een geheel vliegtuig gecharterd kan worden via een broker en/of lucht­vrachtexpedi­teur. Vervoer vindt plaats na onderte­kening van een chartercon­tract en betaling van vrachtpennin­gen. Ook hier geldt weer de standing van de carrier als een belang­rijke overweging voor het afslui­ten van een chartercon­tract dat veel plichten voor de verscheper omvat en waarbij bijna alle rechten aan de vervoerder zijn voorbehouden. Het gewicht, de omvang van de lading en de afstand bepaalt het type vliegtuig.

Voor de tariefberekening geldt een aantal basisregels. Er wordt uitgegaan van een maximale gewicht/maat verhouding, waar­voor een tarief geldt van 1 staat tot 6. Dat laatste wil zeggen dat 1 kg vracht maximaal 6000 cm3 mag bevatten. Indien dit wordt over­schreden, krijgen we eenzelfde soort toeslag als bij de scheepvaart.

Met de basisformule: lengte x breedte x hoogte / 6000 cm3/kg = volume

Het vervoersdocument wat gebruikt wordt voor luchttransport is een Airwaybill. Deze luchtvrachtbrief dekt het hele traject dat de goederen afleggen, vanaf de luchthaven van vertrek tot de luchthaven van aankomst. Ook zorgt dit document ervoor dat de goederen traceerbaar zijn.

Vragen over internationaal ondernemen?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder

Peter evofenedex