skipToContentskipToFooter

In de opslagovereenkomst verbindt degene die de goederen in bewaarneming neemt zich tegenover zijn opdrachtgever om zaken in opslag te nemen

De Algemene Opslagvoorwaarden, zoals die zijn opgesteld door de Stichting Vervoeradres, bevatten ook een modelovereenkomst voor opslag. In de opslagovereenkomst verbindt degene die de goederen in bewaarneming neemt zich tegenover zijn opdrachtgever om zaken in opslag te nemen. Opslag is enkel het inslaan, bewaren en uitslaan van zaken. Het bewijs voor inontvangstneming van de zaken heet het opslagbewijs. Dit kan een vrachtbrief of een ander document zijn waarop de datum van inontvangstneming, aantal colli, inhoud van het colli, maten, gewichten en bijzondere instructies staan.

Verplichtingen en aansprakelijkheden bewaarnemer

De opslagvoorwaarden regelen de verplichtingen van de bewaarnemer bij het in ontvangst nemen, opslaan en ook zijn aansprakelijkheid voor vermissing en schade aan de goederen.

De bewaarnemer is aansprakelijk voor zaakschade, behalve als er sprake is van overmacht. De aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,40 per kilo. Als partijen geen maximumbedrag overeenkomen, is het maximum € 453.780,-. De bewaarnemer moet zijn aansprakelijkheid verzekeren en op verzoek een afschrift van de polis te verstrekken.

Verplichtingen en aansprakelijkheden bewaargever

De bewaargever is verplicht de informatie te verstrekken, die noodzakelijk is om de opslag goed te laten verlopen. Doet hij dat niet, dan is hij aansprakelijk voor kosten tot een maximum van € 681,- (of het bedrag dat partijen afspreken). De bewaargever mag altijd (voortijdig) aflevering van de zaken vragen. Andersom mag ook de bewaarnemer eisen dat de zaken worden opgehaald, als daartoe aanleiding is en mits hij de bewaargever daartoe een redelijke termijn geeft.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari