skipToContentskipToFooter

Logistieke dienstverleners doen meer dan uitsluitend vervoer

Een logistiek dienstverlener verzorgt bijvoorbeeld ook de opslag, het voorraadbeheer, de orderverzameling, het verzendklaar maken, de facturering en de hiermee verband houdende informatie-uitwisseling. Deze combinatie van logistieke activiteiten werd voorheen physical distribution genoemd. Ten behoeve van deze dienstverlening heeft Stichting Vervoeradres in maart 2023 nieuwe ‘Logistieke Dienstenvoorwaarden’ (LD-voorwaarden) met een bijbehorend contractmodel gepubliceerd.

In de zogeheten Logistieke Dienstenovereenkomst (LD-overeenkomst) die de logistiek dienstverlener en zijn opdrachtgever sluiten, bepalen zij welke logistieke werkzaamheden verricht worden. Voor het opstellen van de LD-overeenkomst is in de LD-voorwaarden een modelovereenkomst opgenomen.

Wijzigingen in de LD-voorwaarden

Het speelveld waarin opdrachtgever en logistiek dienstverlener opereren, is de laatste jaren flink veranderd. Marktontwikkelingen hebben invloed op de relatie tussen beide. Zo is er binnen de sector een behoefte ontstaan aan vernieuwing van de voorwaarden. Aan die behoefte is gehoor gegeven in de LD-voorwaarden. Zo is hierin rekening gehouden met de markttoezichtverordening die medio 2021 in werking is getreden en een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. 

Verplichtingen en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de logistieke dienstverlener voor vermiste of beschadigde zaken is in de LD-voorwaarden beperkt tot 8,33 SDR per kilo, met een maximum van 453.780 euro per schadeoorzaak. De aansprakelijkheid van de logistieke dienstverlener voor niet correct of niet op tijd verrichte werkzaamheden is maximaal 681 euro per gebeurtenis. Partijen kunnen natuurlijk iets anders overeenkomen. Hierin is niets veranderd.

Andersom geldt ook dat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het niet nakomen van zijn verplichtingen tegenover de dienstverlener beperkt is tot 681 euro per gebeurtenis of een ander schriftelijk overeengekomen bedrag. De verplichtingen van de opdrachtgever betreffen het tijdig verstrekken van (aanvullende) informatie over de zaken en hun behandeling, en het op de juiste plaats, tijd en wijze ter beschikking stellen van de zaken.

Overige bepalingen

In aansluiting op de AVC is in de LD-voorwaarden verjaring vastgesteld op 1 jaar. Tot slot bevatten de LD-voorwaarden ook betalingsvoorwaarden en een regeling voor retentierecht en pandrecht.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari