skipToContentskipToFooter

De voornaamste reden voor het afsluiten van een huurcontract is 'zekerheid'. De huurder wenst vooraf duidelijkheid over de exploitatiekosten verbonden aan het gebruik van een interntransportmiddel en ook de beslommeringen inzake het beheer over het interntransportmiddel wenst de huurder over te laten aan de verhuurder.

Tevens drukt de financiering niet op de balans en wordt het eigen vermogen niet aangesproken, het blijft vrij voor andere doeleinden. Hiertegenover staat veelal een huurprijs, die doorgaans iets hoger ligt dan de kosten die ontstaan bij exploitatie in eigen beheer.

Modelhuurcontract

In het modelhuurcontract van evofenedex (zie bijlagen) zijn de rechten en verplichtingen opgenomen die in relatie staan tot het gebruik van het interntransportmiddel door de huurder. De verhuurder stelt het interntransportmiddel, dat zijn eigendom blijft, gedurende de afgesproken looptijd van het contract ononderbroken ter beschikking van de huurder.

Alle kosten inzake gebruik en beheer, behoudens dagelijks onderhoud en energie, zijn hierbij voor rekening van de verhuurder. Als vergoeding voor het gebruik van het interntransportmiddel betaalt de huurder aan de verhuurder een vast maandbedrag. Hoewel in dit kader ook vaak over 'Operational Lease' wordt gesproken, heeft evofenedex voor de benaming van dit model-contract gekozen voor de duidelijkheid van het Nederlandse woord 'huur'.

Het evofenedex-contract is gesplitst in twee delen. Enerzijds een contract dat slechts de punten bevat, die moeten worden ingevuld, anderzijds Algemene Voorwaarden waarnaar in het eigenlijke contract wordt verwezen (zie bijlagen).

Steeds vaker besluiten ondernemers het onderhoud en reparaties van hun interntransportmiddelen uit te besteden. Hiervoor wordt dan in de meeste gevallen een apart contract opgesteld. Het is voor zowel de leverancier van de reparatie- en onderhoudsdiensten als voor de gebruiker van het interntransportmiddel van groot belang dat het contract duidelijk en volledig is. Daarom heeft evofenedex in samenwerking met een aantal leveranciers een modelcontract opgesteld (zie bijlagen). Hierin zijn de belangrijkste rechten en verplichtingen van de gebruiker en de leverancier opgenomen.

Het contract kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het kan in de eerste plaats als model dienen bij het schriftelijk vastleggen van een overeenkomst tussen leverancier en een gebruiker. Daarnaast kan het contract ook als checklist worden gebruikt.

Leveranciers en gebruikers kunnen dus aan de hand van dit contract controleren of de door henzelf opgestelde overeenkomst volledig is.