skipToContentskipToFooter

Brandblusser(s) verplicht aanwezig:

Voor het rijden op de Belgische wegen is het verplicht in het voertuig een brandblusser te hebben. Rijd je met een aanhanger of oplegger, dan moet ook voor de laadeenheid een (2e) brandblusser aanwezig zijn. Ook geldt er een verplichting voor het plaatsen van een 60 km-sticker.

De verplichting voor de brandblusser vloeit voort uit Artikel 70 van het Koninklijk besluit van 15 maart 1968: Houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (het “technisch reglement). Dit artikel schrijft het volgende voor:

Het blustoestel moet een capaciteit hebben in verhouding tot de categorie waartoe het te beschermen voertuig behoort. De blustoestelllen moeten minstens de hieronder beschreven hoeveelheden bevatten:

Auto's waarvan de hoogste toegelaten massa:

  • niet meer bedraagt dan 3.500 kg: 1 kg (poeder BC of ABC)
  • meer dan 3.500 kg doch niet meer dan 7.500 kg: 2 kg (poeder BC of ABC)
  • meer dan 7.500 kg: 3 kg (poeder BC of ABC).

Er moet zich een supplementair, aan dezelfde voorwaarden voldoend blustoestel bevinden:

  • In de auto's ingericht voor het vervoer van personen en waarvan de maximale toegelaten massa meer bedraagt dan 5.000 kg.
  • In de auto's die gebruikt worden voor het trekken van een aanhangwagen met een maximale massa van meer dan 2.500 kg, ofwel in deze laatste.

De voertuigen voor traag vervoer moeten evenwel niet voorzien zijn van een supplementair blustoestel.

Artikel 81.2. van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de “Wegcode”) stelt het volgende:

Volgende toebehoren moeten beantwoorden aan de eisen vastgesteld door het technisch reglement van de auto's en zich in elke auto bevinden :

  1. een gevaarsdriehoek;
  2. een of twee blustoestellen, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's;
  3. een verbandkist of -etui, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's.

Aangezien de bepalingen van de wegcode door iedere weggebruiker op Belgisch grondgebied moet gerespecteerd worden, moeten ook de buitenlandse voertuigen zich conformeren met deze wetgeving.

60-km sticker

In België is het verplicht om op de achterkant van een vrachtauto een 60 km-sticker te plaatsen. Deze verplichting staat in de Wegcode (K.B. 01.12.1975) en geldt ook voor buitenlands gekentekende voertuigen.

In artikel 59.3 staat: De door het artikel 11.3.1° tot 3° toegelaten maximumsnelheid wordt vermeld op het rechtergedeelte van de achterkant van het voertuig door een snelheidsplaat waarvan het model bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.​

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex