skipToContentskipToFooter

AEO staat voor Authorized Economic Operator, oftewel toegelaten marktdeelnemer. 

Samengevat bestempelt een AEO-status een bedrijf als een betrouwbare partner in de (internationale) logistieke keten. Goederen die bestemd zijn voor, of afkomstig zijn van zo’n partner, zijn minder(in Nederland 50%) onderhevig aan douanecontroles. Dit maakt de logistieke keten meer voorspelbaar. De ideale situatie is een volledig beveiligde keten van partners die allemaal de AEO-status hebben, van leverancier tot bestemming en alle partijen daar tussenin.

De AEO-status

Met de AEO-status krijgen spelers in de internationale handelsmarkt, gezien hun staat van dienst en positie, bepaalde privileges bij de douaneafhandeling van hun inkomende en uitgaande zendingen. Dat is niet beperkt tot douane-expediteurs. Ook andere spelers zoals importeurs, exporteurs, verladers, vervoerders en producenten kunnen deze status aanvragen.

Een bedrijf met vergunning is dus een bedrijf dat een AEO-vergunning (voorheen AEO-certificaat) heeft verkregen en dat daarom in de gehele EU als betrouwbaar wordt beschouwd op het gebied van douanetransacties.

De AEO-status kent verschillende varianten:

 • AEO-status voor veiligheid
 • AEO-status voor vereenvoudigde douaneprocedures
 • AEO-status voor beide bepalingen

Internationaal

Een AEO-status wordt in de gehele EU erkend. Hetzelfde geldt voor de verkregen vereenvoudigingen van douaneprocedures. Een bedrijf met AEO-vergunning komt in de hele EU voor voordelen in aanmerking. Als een bedrijf in Nederland is erkend als AEO voor vereenvoudigde douaneprocedures en een specifieke vereenvoudiging van douaneprocedures in een ander lidstaat wil, mag de lidstaat alleen de additionele voorwaarden voor die vereenvoudiging toetsen. De AEO status moet worden aangevraagd per kleinste juridische eenheid.

De AEO-status is niet de enige manier om voor vereenvoudigde douaneprocedures in aanmerking te komen. Een bedrijf hoeft hiervoor in principe alleen te voldoen aan de voorwaarden die bij een bepaalde vereenvoudiging horen. Met de komst van het DWU (Douanewetboek van de Unie) zou dit kunnen veranderen.

Al vanaf 1 januari 2012 moet u over een AEO-status (of een self assessment) beschikken als u een vergunning voor een domiciliëringsprocedure (plaatsing of invoer) wilt aanvragen of behouden.

Onbekende stromen en klanten zullen geconfronteerd worden met een zwaar controleregime, dat in toenemende mate bepaald zal worden door veiligheidsprofielen. Daarbij zal het op verantwoorde wijze afdekken van mogelijke veiligheidsrisico’s zwaarder wegen dan logistieke doorstroming.

Criteria voor AEO-status

Het DWU stelt 4 criteria om voor de AEO-status in aanmerking te komen:

 1. een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van douanevereisten
 2. een deugdelijke ingerichte handels- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk maakt
 3. in voorkomend geval, het bewijs van financiële solvabiliteit
 4. in het bedrijf passende veiligheidsmaatregelen

Deze normen zullen in verschillende lidstaten waarschijnlijk anders worden uitgelegd, wat de rechtsgelijkheid niet bevordert. Voor het beoordelen van een bedrijf en de invulling van de criteria zijn wel Europese(niet bindende) Guidelines ontwikkeld. Zij fungeren voor bedrijven bovendien als een checklist bij hun aanvraag voor de AEO-status.

De Toepassingsverordening op het DWU werkt de criteria verder uit, bijvoorbeeld:

 • welke douaneautoriteit kan de AEO-status verlenen?
 • welke douaneautoriteit kan vergunningen verlenen voor vereenvoudigde douanecontroles?
 • wanneer kan een vergunning tot een of meer lidstaten worden beperkt?
 • wanneer kan de AEO-status worden opgeschort of ingetrokken?
 • wanneer kunnen buiten de EU gevestigde bedrijven in aanmerking komen voor de AEO-status?

Voordelen AEO-vergunning (voorheen AEO-certificaat)

Bedrijven met AEO-vergunning komen in aanmerking voor vereenvoudigde douaneregelingen en worden beter gefaciliteerd door de Douane. Denk bijvoorbeeld aan lagere bankgaranties, minder fysieke controles,zelf afmelden van openstaande zendingen in ECS, voorrang bij controles, controles ‘on site’ en niet op een douanelocatie (oftewel het recht om een fysieke controle te laten verleggen naar een voor het bedrijf passende locatie) en steeds meer ‘system based’-controles in plaats van controles per afzonderlijke douanetransactie. Als een zending toch voor fysieke controle wordt geselecteerd wordt dat door de Douane vóór aankomst van de goederen medegedeeld. Een AEO-vergunning wordt erkend in alle EU-lidstaten. Bovendien kan een AEO-vergunning de eerste stap zijn naar Horizontaal Toezicht (waarmee controles van andere controlediensten kunnen worden vereenvoudigd).

Toepassingsgebieden AEO

 1. Ketenveiligheid: ‘Voorkoming van bijpak, infiltratie van criminaliteit en terrorisme, het bijdragen aan de 'geslotenheid' van de keten’
 2. Versnelde Logistiek: ‘Snellere doorstroom van goederen, eenvoudigere toelating tot green lanes
 3. Imago: ‘’Bevestiging en in standhouding van de 'A' status in de markt en voorkoming van negatieve publiciteit/reputatieschade’
 4. Flexibiliteit: ‘Eenvoudiger kunnen inspelen op veranderingen in de markt en wetgeving’
 5. Omzet: ‘Steeds meer organisaties verlangen van hun partners dat zij ook een AEO vergunning hebben. AEO kan dienen als marketingmiddel voor het behouden en genereren van business’
 6. Minder Douane-interventie: ‘Minder administratieve handelingen door summiere aangifte, afbouw van zekerheid’

AEO in control

evofenedex en GRC hebben gezamenlijk de methode ‘AEO in Control’ ontwikkeld voor het verkrijgen en actueel houden van een AEO-vergunning (voorheen AEO-certificaat). Met behulp van deze methode kan een bedrijf zijn bedrijfsprocessen conform de eisen van de Douane inrichten en deze permanent monitoren op hun transparantie en integriteit.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer