skipToContentskipToFooter

De CIM regelt de voorwaarden van een vervoerovereenkomst voor het internationale spoorgoederenvervoer, waaronder de vrachtbrief.

CIM regelt de voorwaarden van een vervoerovereenkomst

De CIM (Contrat de Transport International ferroviaire des Marchandises) regelt de voorwaarden van een vervoerovereenkomst voor het internationale goederenvervoer, waaronder de vrachtbrief. Behoudens een aantal specifiek internationale bepalingen is de CIM vrijwel integraal in de Nederlandse wetgeving opgenomen.

CIM is van toepassing op elke overeenkomst van spoorgoederenvervoer:

  • Waarbij de plaats van aannemen en aflevering in 2 verschillende lidstaten liggen.
  • Waarbij de plaats van aanneming en aflevering in 2 verschillende staten liggen, waarvan tenminste 1 lidstaat is, en de contracterende partijen zijn overeenkomen dat de CIM van toepassing is.
  • Op aanvullend binnenlands vervoer over de weg of de binnenwateren van een lidstaat als op het spoorvervoer de CIM van toepassing is.

CIM regelt wat er in de vrachtbrief moet staan

De CIM is van dwingend recht. Van de CIM afwijkende bedingen ten nadele van de opdrachtgever zijn daardoor in beginsel nietig. De CIM regelt wat er in de (elektronische) vrachtbrief moet staan. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vrachtbrief ligt in beginsel bij de afzender. Afwijkingen van deze regel moet u ondubbelzinnig overeenkomen.

Op grond van de CIM geldt de volgende vervoerderaansprakelijkheid:

  • Vanaf het aannemen tot aan de aflevering is de vervoerder aansprakelijk voor schade aan de goederen als gevolg van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging.
  • De vervoerder is aansprakelijk voor vertragingsschade.
  • Bij beschadiging of verlies is de vergoeding meestal maximaal 17 SDR per ontbrekend kilogram bruto massa.
  • Vertragingsschade is beperkt tot het viervoud van de vrachtprijs.

De rechtsvordering verjaart doorgaans na 1 jaar. In een aantal gevallen verjaart de vordering na 2 jaar, bijvoorbeeld: bij een door de vervoerder geïnd rembours of bij opzet of bewuste roekeloosheid.

Aanvullende afspraken en algemene voorwaarden:

  • Je kunt aanvullende afspraken maken met een vervoerder en ze in een contract of algemene voorwaarden vastleggen. Deze afspraken mogen niet van de dwingende wetgeving afwijken.
  • Denk goed na over eventuele aanvullende afspraken en algemene voorwaarden. Een aanvullende afspraak kan uw positie namelijk niet alleen baten, maar ook schaden.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer