skipToContentskipToFooter

evofenedex lidmaatschapsvoorwaarden 01/04/2020

Betreffende de betaling van contributie van leden en ingeschrevenen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Vereniging evofenedex, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Zoetermeer onder nr. 40408834

Artikel 1 Algemeen/definities:

- de Vereniging: de rechtspersoonlijkheid bezittende

vereniging evofenedex, gevestigd te Zoetermeer.

- Leden: natuurlijke of rechtspersonen die een onderneming drijven en conform de statuten van de Vereniging een lidmaatschap zijn aangegaan.

-Ingeschrevenen: natuurlijke of rechtspersonen die geen lid van de Vereniging kunnen zijn, doch als geassocieerd lid gebruik willen maken van de diensten van de Vereniging door zich in te schrijven in een daartoe door de Vereniging op grond van haar Huishoudelijk Reglement aangehouden register

- Verenigingsjaar: verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

- evofenedex B.V. de facilitaire organisatie van de Vereniging, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de KvK nr. 27259635 .


Artikel 2 Contributie

2.1 De inschrijving als lid van evofenedex of als ingeschrevene in het register geschiedt conform de statuten of het huishoudelijk reglement en vindt plaats tegen een jaarlijks verschuldigde contributie zoals die door het Algemeen Bestuur voor of uiterlijk op het tijdstip van behandeling van de begroting voor leden en ingeschrevenen wordt vastgesteld.

2.2 De leden en ingeschrevenen zijn de contributie verschuldigd op de eerste dag van het verenigingsjaar, resp. op de dag van inschrijving als lid of als ingeschrevenen.

2.3 Bij toetreding in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar is de volledige jaarcontributie voor dat jaar verschuldigd. Bij toetreding in een van de daaropvolgende kwartalen verminderd de verschuldigde contributie voor dat verenigingsjaar steeds met 25%. Het tot 75% van de jaarcontributie verminderde bedrag bij toetreding in het laatste kwartaal kan gevoegd worden bij de jaarcontributie van het daaropvolgende verenigingsjaar.

Artikel 3 Aanpassing van de contributie

3.1 Het Algemeen Bestuur van de Vereniging is bevoegd de contributieschalen jaarlijks aan te passen op basis van de CBS-Consumenten Prijs Index van het CBS, reeks alle huishoudens + max. 2 %.

3.2 Herindeling in een andere contributieschaal geldt alleen voor het lopende verenigingsjaar; navordering contributie of restitutie is uitgesloten.

3.3 Indien de financiële toestand van de Vereniging daartoe aanleiding geeft, is het Algemeen Bestuur gerechtigd de contributie met een hoger percentage of bedrag aan te passen, dan in lid 3.1 aangegeven. De opzeggingsperiode van artikel 4.1 wordt alsdan verlengd tot één maand na factuurdatum, onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.

Artikel 4 Opzegging

4.1 Opzegging van het lidmaatschap of de deelname als ingeschrevene kan voor of uiterlijk per 1 november van het verenigingsjaar door het invullen en digitaal verzenden van het opzegformulier, welk formulier u aantreft op onze website of per aangetekende brief. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap of de inschrijving door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4.2 Het lidmaatschap of de deelname als ingeschrevene van de Vereniging eindigt, bij opzegging conform lid 1 van dit artikel, alsmede bij natuurlijke personen in geval van overlijden en voor rechtspersonen door het verlies van de rechtspersoonlijkheid.

4.3 Een lid dat of ingeschrevene die heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen welke uit zijn lidmaatschap of deelneming voortvloeien.

4.4 De Vereniging kan het lidmaatschap of deelname als ingeschrevene per onmiddellijke ingang opzeggen, indien het lid of de ingeschrevene ondanks herhaald rappel in gebreke blijft de verschuldigde contributie of andere uit lidmaatschap of deelname voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 De contributie die door de Vereniging aan het lid of de ingeschrevene in rekening zijn gebracht dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of korting binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.

5.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is het lid of de ingeschrevene derhalve ook zonder ingebrekestelling, in verzuim.

5.3 Het lid of de ingeschrevene is bij verzuim, boven op het openstaande factuurbedrag een vergoeding aan wettelijke handelsrente en administratiekosten verschuldigd minimaal € 20,--

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is evofenedex gerechtigd de toezending van het verenigingsmagazine, levering van producten en diensten uit hoofde van het lidmaatschap, inschrijving of overeenkomst met de Vereniging op te schorten. Na volledige betaling van de factuur, vermeerderd met administratiekosten, zal het lid of de ingeschrevene vanaf dat moment weer geplaatst worden op de verzendlijst en komt hij weer in aanmerking voor de ledenservice.

5.5 De door het lid of de ingeschrevene of afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt het lid of de ingeschrevene dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Incasso

6.1 De Vereniging heeft de incasso van contributie en andere vorderingen overgedragen aan evofenedex B.V.

6.2 De Vereniging is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan het lid of de ingeschrevene in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,--, en verschuldigd vanaf het moment de vordering uit handen is gegeven.

6.3 Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

Artikel 7 Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

7.1 Ten behoeve van haar dienstverlening legt evofenedex persoonsgegevens van medewerkers van het lidbedrijf/ingeschrevene vast. Evofenedex gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van rechten op grond van het lidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, voor het verrichten van onderzoek en het ontwikkeling van producten en diensten en om het lid of ingeschreven over nieuwe producten en diensten te informeren. Zie ook onze privacy-verklaring op onze website.

7.2 Indien het lid/ingeschrevene geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wil intrekken, kan gebruik gemaakt worden van de in de mail geboden afmeldingsmogelijkheid of door een brief te sturen naar evofenedex, postbus 350, 2700 AJ Zoetermeer.

Artikel 8 Klachten

8.1 Klachten over door of namens de Vereniging verleende diensten of geleverde producten dienen schriftelijk ingediend te worden bij de algemeen directeur van evofenedex. 

8.2 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De Vereniging is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld of die van haar leidinggevende ondergeschikten.

9.2 De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering.

9.3 Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking verleend of tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het voor het betreffende product of dienst gefactureerde bedrag.

Artikel 10 Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens de Vereniging, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op het lidmaatschap van, de inschrijving bij de Vereniging, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Vragen over evofenedex?

Sander en zijn team helpen je graag verder

Sander Zandvoort - evofenedex algemeen