skipToContentskipToFooter

In het ADR gelden voorschriften voor het vervoer van colli, voertuigen en containers die stoffen bevatten die een verstikkingsgevaar opleveren indien zij voor koelings- of conditioneringsdoeleinden worden gebruikt (zoals droogijs (UN 1845) of stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1977) of argon, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1951)

Droogijs, koel- en conditioneringsmiddelen kunnen worden gebruikt bij opslag en transport van gevaarlijke stoffen, zoals infectueuze stoffen, en bij niet-gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bederfelijke levensmiddelen of organen ten behoeve van transplantatie.

Bij gevaarlijke stoffen die tijdens vervoer worden gekoeld met droogijs of een koel- of conditioneringsmiddel, gelden tevens de ADR-voorschriften, op basis van het betreffende UN-nummer van de gevaarlijke stof

De subsecties 5.5.3.6 (kenmerking van voertuigen/containers) en 5.5.3.7 (documentatie) van het ADR zijn alleen van toepassing wanneer er in het voertuig of de container sprake is van feitelijk verstikkingsgevaar. Het is aan de betrokkenen om dit gevaar te beoordelen, met inachtneming van de gevaren verbonden aan de stoffen die voor koelings- of conditioneringsdoeleinden worden gebruikt, de hoeveelheid van de vervoerde stoffen, de duur van de reis, de te gebruiken soorten omsluiting en de grenswaarden voor gasconcentraties, zoals vermeld in de opmerking bij 5.5.3.3.3.

In de regel wordt aangenomen dat verpakkingen die droogijs (UN1845) bevatten als koelmiddel, niet een dergelijk gevaar opleveren.

Kenmerking van voertuigen en containers

Niet geventileerde voertuigen en containers waarin verpakkingen met droogijs of een koel- of conditioneringsmiddel worden vervoerd, moeten een speciaal waarschuwingsteken dragen op een plaats waar het gemakkelijk wordt gezien door personen die het voertuig of de container openen of willen betreden.

*Hier moet de ADR benaming van het koel- of conditioneringsmiddel worden vermeld in hoofdletters van ten minste 25 mm hoog. Het kenmerk moet rechthoekig zijn, minimaal 150 mm breed en 250 mm hoog, en zijn voorzien van het woord "WAARSCHUWING" in rode of witte letters met een hoogte van ten minste 25 mm.

Kenmerking van colli

Colli die droogijs (UN1845) bevatten als nding moeten duurzaam en leesbaar zijn voorzien van de kenmerking “KOOLDIOXIDE, VAST” of “DROOGIJS”. Colli met andere gevaarlijke stoffen bedoeld als koeling of conditionering, moeten van een kenmerking zijn voorzien bestaande uit de ADR-benaming van die gevaarlijke goederen, gevolgd door de woorden "ALS KOELMIDDEL" of "ALS CONDITIONERINGSMIDDEL".

Voor verpakkingen met droogijs of koel- en conditioneringsmiddelen gelden de volgende ADR-voorschriften:

  • de verpakkingen moeten zeer lage temperaturen kunnen weerstaan, het vrijkomen van gas verhinderen en voorkomen dat er drukopbouw plaatsvindt;
  • de verpakkingen moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar gekenmerkt worden met het UN-nummer en de ADR-stofnaam, aangevuld met ‘als koelmiddel’ of ‘als conditioneringsmiddel’, bijvoorbeeld: UN 1845 Kooldioxide, vast, als koelmiddel.

Droogijs dat in onverpakte vorm wordt gebruikt mag niet in direct contact komen met de metalen constructie van de transporteenheid. Er moeten maatregelen worden genomen om voor voldoende isolatie te zorgen door tussen het droogijs en de transporteenheid een minimale scheiding van 30 mm te realiseren, bijvoorbeeld met een materiaal dat een lage warmtegeleiding heeft, zoals hout.

Vervoerdocument

Voertuigen of containers die zijn gekoeld of geconditioneerd en vóór het vervoer niet volledig zijn geventileerd, moeten in het vervoerdocument de volgende informatie bevatten:

  1. het UN-nummer, voorafgegaan door de letters ‘UN’; en
  2. de ADR-benaming, zoals vermeld in de stoffentabel in ADR hoofdstuk 3.2, gevolgd door de woorden ‘als koelmiddel’ of ‘als conditioneringsmiddel’.

Bijvoorbeeld: ‘UN 1845 Droogijs, als koelmiddel’.

Gebruikte taal/talen

Kenmerking en opschriften op verpakkingen, voertuigen en containers en de informatie in het vervoerdocument, moeten zijn gesteld zijn in de taal van het land van afzending. Als dit niet het Frans, Duits of Engels is, moet het tevens in het Frans, Duits of Engels.

Voor vervoer binnen Nederland is de Nederlandse taal voldoende.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex