skipToContentskipToFooter

Gevaarlijke stoffen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Deze stoffen zijn nodig bij de productie van bijvoorbeeld goederen die in onze samenleving noodzakelijk zijn. Eens in de twee jaar verandert er qua regelgeving relatief veel op het gebied van gevaarlijke stoffen. Afgelopen jaar was zo’n jaar. In 2024 keert de rust een beetje terug, maar níet op alle gebieden. Met welke veranderingen krijgen bedrijven in 2024 te maken?

Eerst even iets over de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen die volgend jaar níet wijzigt. Het ADR (vervoer over de weg), ADN (binnenvaart), RID (spoor) en het IMDG (zeevaart) worden eens in de twee jaar onder de loep genomen en aangepast. De laatste keer was in 2023. In 2024 blijven deze vier verdragen dus ongewijzigd.

1 Omgevingswet 

Hij is maar liefst vijf keer uitgesteld, maar per 1 januari 2024 is hij dan toch écht in gegaan: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt de milieuregels. Voor bedrijven die al omgevingsvergunningen hebben en hun bedrijfsvoering ongewijzigd laten, verandert er in principe niets door de Omgevingswet. Hun vergunningen blijven geldig en opnieuw een melding doen bij de overheid is niet nodig. 

Voor ondernemingen die wél iets willen veranderen, is onder meer het volgende van belang. In de Omgevingswet wordt niet meer gesproken over het begrip inrichting, maar over ­milieubelastende activiteiten. Deze zijn te vinden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin staan ook de algemene regels waaraan een bedrijf moet voldoen en of een milieubelastende activiteit vergunningplichtig is. Gemeenten kunnen ook eigen eisen opnemen in een omgevingsplan. Verder hebben bedrijven bij iedere wijziging van zo’n omgevingsplan de mogelijkheid van inspraak en om in beroep te gaan. Meer over de Omgevingswet is te lezen op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

2 PSG 37-2

Een andere belangrijke wijziging in gevaarlijkestoffenland is de PGS 37-2, oftewel de richtlijn voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Deze richtlijn is in november 2023 gepubliceerd. Bedrijven kunnen er nu mee aan de slag gaan.

De PGS 37-2 helpt bedrijven om te gaan met de opslag van een ‘grote energievoorraad’. Denk daarbij aan ­lithiumbatterijen en -accu’s die bedrijven gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld elektrische fietsen, telefoons, laptops en voertuigen. Of lithiumhoudende producten die worden opgeslagen in een magazijn. De richtlijn heeft uniforme veiligheidsregels hiervoor opgesteld. Deze regels volgen is erg belangrijk voor bedrijven, want lithiumbatterijen kunnen bij brand voor gevaarlijke situaties zorgen..

evofenedex zit in de werkgroep van deskundigen uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties die de PGS 37-2 ontwikkeld heeft en zal actualiseren zodra dat nodig is. Met workshops en opleidingen helpen wij leden met het toepassen van de PGS 37-2.

3 PGS-15

De PGS 15 is een belangrijke richtlijn voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze richtlijn wordt regelmatig herzien om aan te sluiten bij de actuele wet- en regelgeving en de stand der techniek.

Begin december 2023 is er een nieuwe conceptversie van de PGS-15 gepubliceerd, die je kunt vinden op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Heeft jouw organisatie te maken met de PGS-15, dan geldt het advies om de conceptversie aandachtig door te lezen en van jouw commentaar te voorzien. Leden kunnen uiteraard ook vragen stellen bij onze ledenservice.

4 IATA DGR

De Dangerous Goods Regulation (DGR) van de internationale luchtvaartorganisatie IATA verandert elk jaar, dus ook volgend jaar. Inmiddels is versie 2024 gepubliceerd op de website van IATA: www.iata.org/en/publications/dgr. De DGR schrijft bedrijven voor hoe ze gevaarlijke stoffen en materialen moeten classificeren, markeren, verpakken en labelen voor luchtvracht. In versie 2024 zijn er een paar zaken veranderd:

  • Er zijn gewijzigde voorschriften voor het vervoer van mobiliteitshulpmiddelen met batterijvoeding (zie hoofdstuk 2.3);
  • Er zijn nieuwe specificaties van de capaciteitsgrenzen van spuitbussen met brandbare gassen (hoofdstuk 5); 
  • Er zijn nieuwe voorbeelden van hoe je houders van radio­actieve materialen met bijkomende gevaren op de DGD (de verzendersverklaring voor gevaarlijke stoffen) moet vermelden (hoofdstuk 10); 
  • Er is een nieuwe bijlage met de aankomende wijzigingen voor 2025 (bijlage H).

5 UN Model Regulations

De UN Model Regulations zijn een reeks aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen, die zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Ze bevatten informatie over de classificatie, verpakking, etikettering, documentatie en veiligheidsmaatregelen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over land, zee en door de lucht. De UN Model Regulations zijn juridisch niet bindend, maar dienen als basis voor nationale en internationale wetgeving op die gebieden.

De UN Model Regulations worden regelmatig herzien om rekening te houden met nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De meest recente versie is in 2023 gepubliceerd. Hierin zijn al enkele nieuwe UN-nummer terug te vinden. In de loop van 2024 verschijnen de definitieve teksten voor alle vervoersmodaliteiten. Die worden vervolgens in 2025 van kracht. De digitale versie van de publicatie is gratis te raadplegen in de zes officiële talen van de VN (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans).

6 Herziene ARIE-regeling

En last but not least: per 1 januari 2024 is de overgangsperiode voor de herziene ARIE-regeling afgelopen. Arie staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Deze regeling legt strengere veiligheidsregels op aan bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Een ongeluk bij zo’n bedrijf kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en de omgeving.

Ondernemingen die door de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig worden, moeten ook vóór 2024 aan de ARIE-verplichtingen voldoen.

Heb je vragen over de gevolgen van de veranderingen voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze collega's via 079 3467 346 of mail naar [email protected]

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Hans en zijn collega's helpen je graag verder

gevaarlijke stoffen evofenedex