skipToContentskipToFooter

De wettelijke definitie van afvalstoffen luidt: 'Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.’

In de praktijk is er vaak onduidelijkheid of sprake is van een afvalstof of een product. Onzekerheid over het begrip afvalstof en over bijproducten en einde-afval, alsook verschillen van inzicht tussen bedrijven en bevoegd gezag, leiden tot vertraging in besluitvorming. Hierdoor worden initiatieven belemmerd die in het kader van de overgang naar een circulaire economie juist gestimuleerd moeten worden. In een circulaire economie dienen materialen zo lang, zo vaak en zo hoogwaardig mogelijk in het economisch verkeer gebruikt te worden op een wijze die verantwoord is vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid. Materiaalstromen die voorheen als afval werden gezien, komen in een circulaire economie bijvoorbeeld steeds vaker terug als product of worden na recycling als grondstof (niet zijnde afval) toegepast.

Er zijn drie beoordelingsroutes om te bepalen of sprake is van een afvalstof of product: (voortgezet) gebruik, bijproduct en einde-afval. Het onderscheid tussen de drie routes wordt bepaald door het ‘ontstaan’ van het materiaal:

 • Bij (voortgezet) gebruik gaat om allerhande situaties waarin materialen vrijkomen of ontstaan;
 • Bij een bijproduct is specifiek sprake van het ontstaan van een residu uit een productieprocessen;
 • Materialen met een einde-afvalstatus komen voort uit handelingen van nuttige toepassing met een afvalstof.

Specifieke soorten afval en aparte regelingen:

 • Landelijk afvalbeheerplan (LAP):
  hierin staat het Nederlandse afvalbeleid beschreven
 • Bedrijfsafvalstof:
  afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 • Gevaarlijke afvalstof:
  gevaarlijk afval bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of milieu. De afvalstoffencode (met omschrijving) geeft aan of een afvalstof gevaarlijk is of niet.(Europese Afvalstoffenlijst (EURAL))
 • Groenelijst afvalstof:
  afvalstof die op de groene lijst van afvalstoffen staat en die geschikt is voor nuttige toepassing of hergebruik.
 • Huishoudelijk gevaarlijk afval:
  al het afval dat in de Chemokar thuishoort.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder

evofenedex vragen logistiek export