skipToContentskipToFooter

Op basis van de IATA (International Air Transport Association) Dangerous Goods Regulations (DGR), staan er in de Wet luchtvaart, nader uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, specifieke voorschriften voor opleidingen. Na de opleiding moet de kandidaat met goed gevolg een examen afleggen. 

Met het examencertificaat kan een erkenning worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan de navolgende erkenningen verlenen:

  • een A-erkenning: een erkenning voor een afzender, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen, in eigendom aan hem toebehorend of afkomstig uit eigen onderneming, aan te bieden voor vervoer door de lucht;
  • een B-erkenning: een erkenning voor een expediteur-luchtvrachtagent, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen door de lucht te doen vervoeren;
  • een C-erkenning: een erkenning voor een grondafhandelaar, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om namens de houder van een luchtvaartuig de acceptatie of het laden en lossen van gevaarlijke stoffen te verrichten;
  • een D-erkenning: een erkenning voor een logistieke dienstverlener, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen, welke hij contractueel voor derden in opslag heeft, namens de eigenaar verzendklaar te maken en als afzender aan te bieden voor vervoer door de lucht;
  • een E-erkenning: een erkenning voor een in het vervoer door de lucht gespecialiseerde organisatie met rechtspersoonlijkheid welke de bevoegdheid geeft om in opdracht van derden op te treden als afzender en verpakker van gevaarlijke stoffen alsook om de binnenverpakkingen van zendingen te herverpakken en af te vullen.

Voor radioactieve stoffen geldt bovendien een verplichte aparte aantekening.

Uitzonderingen

Bedrijven hebben geen erkenning nodig als zij uitsluitend voor vervoer aanbieden:

  • Droogijs;
  • Lithiumbatterijen in of verpakt met apparatuur, sectie II;
  • Magnetisch materiaal;
  • Biologisch materiaal categorie B.

Erkende afzender

De Shipper’s Declaration (DGD) mag uitsluitend worden opgemaakt en ondertekend door een erkende afzender. Deze moet in het bezit zijn van een zogenoemde A-erkenning.

 Als een afzender zelf niet beschikt over een erkenning, moet de Shipper’s Declaration worden opgemaakt door een bedrijf dat namens de afzender mag optreden en dat daarbij de verantwoordelijkheid overneemt. Dit bedrijf moet een E-erkenning bezitten.

Handige links:

Verkrijgen E-erkenning - Wijziging Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex