skipToContentskipToFooter

De IMDG Code bevat samenladingsverboden voor stoffen die gevaarlijk op elkaar reageren bij bijvoorbeeld lekkage.

Aan de hand van de gevarenklasse en eventuele bijkomend gevaarsetiket kan in de segregatietabel in hoofdstuk 7.2.4 afgelezen worden of en hoe stoffen gescheiden moeten worden gehouden van elkaar. Als er in de tabel een ‘X’ staat, dan kunnen er voor specifieke stoffen samenladingsvoorschriften gelden en dient kolom 16 van de stoffentabel in hoofdstuk 3.2 van de IMDG Code worden geraadpleegd. 

Er bestaat variatie in de mate van de vereiste scheiding:

 • op veilige afstand van;
 • niet in dezelfde ruimte met;
 • gescheiden door een tussenliggende ruimte of compartiment;
 • in de lengterichting van het schip door een tussenliggende ruimte gescheiden van.

Als de scheiding inhoudt ‘op veilige afstand van’ dan mogen stoffen alleen worden samen geladen in dezelfde transporteenheid als hiervoor schriftelijke toestemming is van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) . In de andere gevallen is samenlading verboden.

Met het oog op scheiding zijn gevaarlijke goederen die bepaalde gelijksoortige chemische eigenschappen hebben, in segregatiegroepen bij elkaar geplaatst:

Segregatiegroepen waarnaar in de stoffentabel in hoofdstuk 3.2 van de IMDG Code wordt verwezen:

 • zuren
 • ammoniumverbindingen
 • bromaten
 • chloraten
 • chlorieten
 • cyaniden
 • zware metalen en de zouten (met inbegrip van hun metaalorganische verbindingen)
 • hypochlorieten
 • lood en zijn loodverbindingen
 • vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen
 • kwik en kwikverbindingen
 • nitrieten en mengsels daarvan
 • perchloraten
 • permanganaten
 • poedervormige metalen
 • peroxiden
 • aziden
 • basen

Daar waar in de stoffentabel in kolom 16b (stuwage en gescheiden houden) een bijzondere eis tot segregatie naar een groep stoffen verwijst, is segregatie van toepassing op de goederen, die aan de respectieve segregatiegroep toegewezen zijn. 

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Pascal en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex gevaarlijke stoffen