skipToContentskipToFooter

Bij de meeste exporttransacties loopt de exporteur financieel risico

Behalve het verkrijgen van betaalzekerheden, vastgelegd in afspraken tussen exporteur en een importeur, kan de exporteur ook een verzekering afsluiten om de ontvangst veilig te stellen van zijn vordering op een importeur op grond van een geleverde dienst of product. Zelfs voor transacties met een geconfirmeerde Letter of Credit is zo'n exportkredietverzekering een belangrijke vorm van (extra) zekerheid onder andere voor uitsluiting van het fabricatierisico. Heeft een exporteur een Letter of Credit ontvangen en is hij gaan produceren, dan kan er een situatie ontstaan dat bijvoorbeeld door politieke onrusten in het land van de koper er geen schip te charteren is die de goederen naar de afgesproken plaats van bestemming brengt. Hierdoor kan er geen of geen correct connossement worden verkregen waardoor betaling onder het ontvangen LC niet kan plaatsvinden. Bij een afgesloten kredietverzekering kunnen dan de gemaakte kosten worden gedeclareerd. Vaak is een exportkredietverzekering zelfs een vereiste om de financiering van een transactie rond te krijgen.

Op de Nederlandse markt voor kredietverzekering zijn diverse kredietverzekeraars actief, zoals Atradius, Coface en Euler-Hermes. De commerciële verzekeraars dekken in principe betalingsrisico's op in OESO-landen gevestigde debiteuren.

Deze polissen dekken het risico dat de verzekerde leverancier het factuurbedrag van verzonden goederen geheel of gedeeltelijk niet (in euro) ontvangt; in ieder geval verliezen als gevolg van:

 • insolventie: faillissement, surseance van betaling, akkoord, executie zonder voldoende baten;
 • vermoedelijke insolventie: voortgezette non-betaling, d.w.z. indien koper na afloop van de in de polis bepaalde wachttermijn (meestal 6 maanden) nog niet betaald heeft;
 • politieke gebeurtenissen: (burger)oorlog, revolutie;
 • overheidsmaatregelen: deviezenbeperkingen, algeheel moratorium, blokkering van gelden;
 • transfermoeilijkheden en deviezentekort;
 • natuurrampen of epidemieën.

Gedekte risico's vanaf acceptatie van een order

Veelal bestaat de mogelijkheid de dekking uit te breiden met een ‘fabricatierisico’ dekking. Dit is een verzekering op basis van de fabricagekostprijs die loopt vanaf het moment van orderacceptatie tot het moment van de feitelijke levering.

Incasseren via de kredietverzekeraar

Verzekerde kan niet-betwiste vorderingen ter incasso geven aan de kredietverzekeraar, daarmee wordt vaak veel tijd en moeite bespaard.

Enkele speciale vormen van verzekering

 • omzetverzekering: op alle Nederlandse en/of buitenlandse afnemers of bijvoorbeeld alle afnemers in één of enkele exportlanden;
 • speciale verzekering: het verzekeren van de export van kapitaalgoederen of de uitvoering van werken;
 • Single Risk: het verzekeren van vooral kapitaalgoederen.

Voordelen kredietverzekering

 • om de risico's voortvloeiende uit leverancierskrediet te beperken;
 • verliezen op afnemers worden grotendeels vergoed;
 • preventieve werking door controle van kredietwaardigheid afnemers;
 • bescherming liquiditeit; reserves, die een deel van het kapitaal vormen, hoeven bij een schade niet te worden aangesproken;
 • de verzekering van de post ‘debiteuren’ houdt een grotere zekerheid voor de bank in, wat financiering kan vergemakkelijken;
 • het uit handen geven van incasso's valt ook onder de verzekering.

Vragen over internationaal ondernemen?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder

Peter evofenedex