skipToContentskipToFooter

Een exporteur kan factoring gebruiken als instrument bij het beperken van debiteurenrisico's

Eigenlijk is factoring een kredietvorm. De factoorovereenkomst, waarbij de financieringsinstelling zich verplicht om alle door hem goedgekeurde vorderingen, die een leverancier verkrijgt uit zijn verkopen, over te nemen op het moment waarop deze vorderingen ontstaan.

De factoor neemt niet alleen het beheer, de administratie en de incasso van de debiteurenportefeuille geheel over, maar ook het volledige betalingsrisico. Bovendien kan de leverancier die van factoring gebruik maakt op zijn debiteuren onmiddelijk krediet opnemen tot 90% van de uitstaande goedgekeurde vorderingen. Dit betekent voor de betreffende ondernemer een verlichting van de financieringsproblematiek. Verder ontneemt het administratieve werkzaamheden en houdt het een volledige exportkredietverzekering in. Vooral bij de exporttransacties is factoring nuttig. Er wordt dan ook veel gebruik van gemaakt.

De factoor is in staat snel informatie in te winnen over de buitenlandse afnemers. Dit moet ook wel, want hij loopt immers het volledige betalingsrisico.Er zijn een aantal factoringsvormen:

  • bulk-factoring. Hierbij worden voorschotten en assistentie bij de kredietbeoordeling verstrekt, maar in het algemeen wordt het debiteurenrisico en het beheer van de administratie niet overgenomen;
  • old-line contracten. Hierbij neemt de factoormaatschappij de vorderingen van de cliënt over en geeft voorschotten, administreert en incasseert de vorderingen en neemt ook het risico van niet-betaling over;
  • accounts-receivable financiering. Hierbij worden dezelfde werkzaamheden verricht als bij de old-line contracten, maar het risico van insolventie van de debiteuren wordt niet van de cliënt overgenomen;
  • International factoring. Ook vorderingen op buitenlandse afnemers kunnen worden gefactoreerd, zij het dat in dit geval de binnenlandse factormaatschappij de financiering verstrekt, maar dat de export-kredietverzekering en de inning door correspondenten wordt overgenomen.

De laatste jaren spelen leaseconstructies een steeds belangrijkere rol in het exportverkeer. Leasing is een financieringsmethode met als basis een huurcontract. Bij een lease-overeenkomst zijn in het begin twee partijen betrokken: de kredietgever en de huurder. De kredietgever blijft gedurende de gehele looptijd van het leaseconract eigenaar van de onderliggende waarde; het object van de overeenkomst. De 'huur' van het object wordt volgens een aflossingsplan periodiek in leasetermijnen betaald. Deze leasetermijnen bestaan uit een vast bedrag voor rente en aflossing. Er bestaan twee hoofdvormen van leasing: financial lease en operational lease. Zoals bij de meeste financierings-en kredietvormen is het veelal de afnemer die om een leasecontract vraagt. Door de moeilijkheidsgraad van het beheersen van de leasecontracten bouwen exporteurs een dusdanige expertise op, dat het aanbieden van lease-activiteiten een vast onderdeel is geworden in de marketingactiviteiten. Vroeger kwamen de lease-activiteiten met name in de luchtvaart voor.

Tegenwoordig zijn leasecontracten in de gehele transportsector gemeengoed geworden en worden ook steeds meer contracten afgesloten in andere sectoren zoals in de kapitaalgoederenindustrie of in de export van kopieermachines. Bekend zijn uiteraard de grote activiteiten op het gebied van lease-auto's. Gezien de financiële risico's en de omvangrijke technisch-juridische contracten wordt vaak gekozen voor de oprichting van een aparte leasemaatschappij, eventueel met deelneming van een financieringsmaatschappij.

Vragen over internationaal ondernemen?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder

Peter evofenedex