skipToContentskipToFooter

De afspraken tussen de werkgever en de werknemer worden in de arbeidsovereenkomst vastgelegd.

In de arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen de werkgever en de werknemer. Van een arbeidsovereenkomst is sprake als is voldaan aan de volgende vereisten:

 • De werknemer is verplicht de overeengekomen arbeid persoonlijk te verrichten.
 • Tussen de werkgever en de werknemer bestaat een gezagsverhouding.
 • De werkgever is verplicht tot betaling van loon.

Schriftelijk?

Hoewel het wettelijk niet verplicht is, kan een arbeidsovereenkomst het beste schriftelijk worden aangegaan. Op deze manier kan er geen verschil van mening ontstaan over het bestaan van de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) en de inhoud daarvan. 

Een aantal bedingen is zelfs alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Dit geldt voor een proeftijdbeding, een concurrentie- en relatiebeding, een boetebeding en een tussentijds-opzegbeding. 

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ook een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een lage WW-premie.  

Inhoud van de overeenkomst

In de arbeidsovereenkomst kunnen de volgende afspraken staan:

 • Plaats van tewerkstelling: dit kan de plaats van het bedrijf zijn, maar ook een nevenvestiging, bij derden of het woonadres van de werknemer;
 • Duur overeenkomst: bepaalde of onbepaalde tijd. Let op: als de duur van de overeenkomst ontbreekt, is automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je kunt ook een contract afsluiten voor de duur van een project;
 • Proeftijdbeding: let op: een proeftijd kan alleen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen worden als deze langer dan zes maanden duurt;
 • Tijdstip indiensttreding: in de arbeidsovereenkomst neem je het tijdstip van indiensttreding op. Dit hoeft niet altijd de eerste dag van een nieuwe maand te zijn. Let op: begint de werknemer eerder dan de datum die in de arbeidsovereenkomst staat, dan is ook de proeftijd eerder ingegaan. De proeftijd loopt dan dus ook eerder af!
 • Arbeidsduur en de werktijden;
 • Opzegtermijn bij einde overeenkomst of met tussentijds-opzegbeding;
 • Loon;
 • Aantal vakantiedagen en de wijze van opnemen van verlof;
 • Verplichtingen bij ziekte.

In de arbeidsovereenkomst kun je ook andere bijzondere bedingen (zoals concurrentie-en relatiebeding, geheimhoudingsbeding, boetebeding, eenzijdig-wijzigingsbeding en studiekostenbeding) en secundaire arbeidsvoorwaarden opnemen. Via onderstaande knop kun je modelcontracten opvragen. Je kunt kiezen uit een contract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. 

Cao

Op de arbeidsovereenkomst kan een cao van toepassing zijn, waarin collectieve arbeidsvoorwaarden staan die voor alle werknemers gelden. Je kan als werkgever op verschillende manier verplicht zijn om een cao toe te passen:

 • Bij lidmaatschap van een bij een cao betrokken werkgeversvereniging;
 • Als er een beding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst (dit wordt een incorporatiebeding genoemd);
 • Als de cao algemeen verbindend is verklaard én de activiteiten van de onderneming onder het toepassingsbereik (ook wel werkingssfeer genoemd) van de cao vallen.

In dit artikel lees je meer informatie over de cao Beroepsgoederenvervoer.

Oproepcontracten

Behalve een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd of voor de duur van een bepaald project is het ook mogelijk een arbeidsovereenkomst met een wisselende arbeidsduur af te sluiten. Bij variabele werktijden en een wisselend arbeidsaanbod is een oproepcontract een passende oplossing. Je kunt met werknemer, de oproepkracht, afspreken dat hij pas komt werken als je hem oproept. Ook in dit geval is het verstandig de afspraken schriftelijk vast te leggen. Een oproepkracht heeft geen vast maandloon. Er zijn in de wet regels vastgelegd over de rechten van oproepkrachten, die sinds 1 januari 2020 zijn gewijzigd. Lees in dit artikel over oproepcontracten meer over dit onderwerp.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke juridisch evofenedex