skipToContentskipToFooter

Er bestaat een verwachtingspatroon ten aanzien van de handelswijze van de leider. Deze is sterk afhankelijk van de samenstelling van het team, het type werkzaamheden, de persoonlijkheid van de leider, het niveau in de organisatie, het niveau van de medewerkers en talloze andere factoren.

Middenmanagement

Magazijnmanagers en distributiemanagers zijn vaak middenmanagers (Engels: middle managers). Dat wil zeggen dat er tenminste nog één managementlaag boven hen zit. Dat het middenmanagement een bijzondere plaats inneemt in de organisatie wordt duidelijk nadat over het nemen van beslissingen en initiatieven is gesproken.

Een belangrijk onderdeel van leidinggeven bestaat uit het nemen van beslissingen. De te nemen beslissingen zullen vaak verschillend zijn en samenhangen met de plaats van de leider in de bedrijfsorganisatie. Vroeger was het gebruikelijk dat alleen de top van het bedrijf initiatieven en beslissingen mocht en kon nemen. Gelukkig zien we steeds vaker dat het nemen van beslissingen op lager niveau in de organisatie wordt gestimuleerd.

Routinematige en strategische beslissingen   

Een meewerkend voorman of chef zal vaak routinematige beslissingen nemen. Op hoger niveau spreken we van strategische beslissingen: beslissingen die betrekking hebben op financiering of ontwikkeling van nieuwe projecten.

Een belangrijke reden van deze verschuiving is de wens om de betrokkenheid van het personeel te vergroten. Om iedereen in de organisatie de kans te geven ‘zijn zegje te doen’ en ideeën aan te dragen, is bijvoorbeeld het werkoverleg geïntroduceerd.

Het is duidelijk dat een (midden)manager om zijn taken goed te kunnen uitvoeren contacten heeft met verschillende soorten mensen op verschillende niveaus:

  • medewerkers, de mensen die onder hem staan;
  • managers, chefs, de mensen die boven hem staan;
  • collega’s, managers op een gelijk niveau;
  • afnemers, leveranciers en andere externe partijen.

Dat de positie van de middenmanager wel eens lastig is wordt duidelijk als men een situatie beschouwt, waarin een belangrijke beslissing genomen moet worden.

Wensen van medewerkers     

De medewerkers zijn direct belast met de uitvoering van het werk, daardoor beschikken zij dikwijls over een grote dosis operationele kennis. Zij ondervinden de problemen als het ware dagelijks en zijn ook in staat oplossingen aan te dragen. Zij verwachten van hun manager dat hij voor hun oplossingen openstaat en een, in hun ogen, juiste beslissing neemt.

Wensen van managers              

Het wordt van de leidinggevende verwacht dat hij zelf bij zijn directe chef (manager) met een voorstel komt als er een belangrijke beslissing genomen, of keuze gemaakt, moet worden.

Soms echter zal deze keuze in strijd zijn met belangen op hoger management niveau, zoals een verlaging van de kosten, beperking van investeringen en prioriteitsstellingen.

Dikwijls heeft de directe chef van de leidinggevende de beslissings¬bevoegdheid t.a.v. de voorstellen die door de leidinggevende zijn gedaan. Zoals reeds opgemerkt, wordt de verantwoordelijkheid echter lager in de organisatie gelegd, en is de leidinggevende bevoegd zelf zijn keuze te maken.

Belangen

Er is dus sprake van een spanningsveld, omdat de leidinggevende te maken heeft met verschillende belangen:

  • die van hemzelf;
  • die van zijn medewerkers;
  • die van zijn manager(s);
  • die van het bedrijf.

Daarnaast heeft hij te maken met klanten, in de ruimste zin van het woord, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Het mag duidelijk zijn dat het dus van groot belang is om duidelijk te stellen waar de beslissingsbevoegdheden liggen: waarover mag de leidinggevende zelf beslissen en waarover mogen anderen beslissen.