skipToContentskipToFooter

Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt

Bovendien kan het schadelijk zijn voor de gezondheid; hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over welke geluidsniveaus acceptabel zijn en welke niet: de geluidsnormen. Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie. De afspraken zijn over het algemeen op Europese normen gebaseerd.

Vergunningen

Oprukkende woonbebouwing maakt het voor bedrijven steeds moeilijker logistiek efficiënt te opereren. Vanwege geluidsoverlast voor de bewoners stellen de vergunningen beperkingen aan de aan- en afvoerbewegingen, en de tijdstippen van laden en lossen. Ook koeling van de laadruimte levert vaak problemen op. Zo is het tegenwoordig vrijwel onmogelijk om ‘s nachts of ’s morgens vroeg te laden of te lossen of uit te mogen rijden.

Algemene Maatregel van Bestuur

Om de administratieve lasten voor zowel bedrijven als vergunningverleners te verminderen, zijn er voor diverse categorieën bedrijven algemene regelingen in het leven geroepen, de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze bevatten milieuvoorschriften waaraan die bedrijven moeten voldoen. Zij hoeven dan geen vergunning aan te vragen.

Zo kennen we de AMvB Opslag- en transportbedrijven en de AMvB Bedekte en onbedekte teelt (landbouw en kassenbedrijven) en de AMvB Detailhandel: geluidseisen die betrekking hebben op de transportbewegingen en het laden en lossen. Deze zijn niet altijd even gunstig.

Een voorbeeld van opname van specifieke geluidsvoorschriften die het transport aangaan is de AMvB Detailhandel. De voorschriften die de geluidhinder bij het laden en lossen betreffen worden veelal onder de noemer ‘piekmaatregel’ beschreven.

Techniek

Ook aan de techniek worden steeds meer eisen gesteld, zoals aan het geluid van de banden. Een stillere band scheelt al snel 2 of 3 dB(A) voor een bewoner langs de doorgaande weg.

Piekmaatregel

De overheid wil de geluidshinder van het wegverkeer onder meer verminderen door het geluid van laden en lossen van goederen te beperken. De Piekgeluidenmaatregel in de AMvB Detailhandel en ambachten, ingegaan op 1 december 2007,  moet hier voor zorgen. De maatregel geldt tussen 19:00 en 7:00 uur.

Vrijwel alle laad- en loshandelingen overschreden op het moment van publicatie van de maatregel het geluidsniveau, wat betekent dat niet geladen en gelost kon worden. Inmiddels zijn veel nieuwe (hulp)transportmiddelen op de markt gekomen die aan de normen voldoen. Over het algemeen zullen deze stille (hulp)transportmiddelen een Piekkeurmerk hebben dat door de BMWT is uitgegeven.

Detailhandelsvestiging

Zowel vervoerder, ladingontvanger (de detailhandelsvestiging) en verlader kunnen met de maatregel te maken krijgen: van elk wordt verwacht dat de laad- en loshandelingen binnen de gestelde waarden plaatsvinden. Maar een overschrijding van de normen wordt alleen de detailhandelsvestiging aangerekend. Het is dus de detailhandelsvestiging die de milieuovertreding begaat en die een dwangsom kan worden opgelegd. evofenedex heeft een scan ontwikkeld waarmee je zelf kunt nagaan of je in de gevarenzone zit.

Toegestane niveaus

De Piekgeluidenmaatregel stelt de waarden voor het toegestane niveau van geluidspieken, dat zijn kortstondig optredende geluidsniveaus. Er zijn maximumniveaus vastgelegd voor de dag-, avond-, en nachtperiode:

  • Dag  (7:00–19:00 uur)  : norm wordt buiten beschouwing gelaten
  • Avond (19:00–23:00 uur) : 65 dB(A)
  • Nacht (23:00–7:00 uur)  : 60 dB(A)

De geluidspieken betreffen alle handelingen die met het laden en lossen van de goederen bij de detailhandel te maken hebben. (Met uitzondering van het aanrijden, laden en lossen op de openbare weg.) Dat kan dus ook het geluid zijn van een dichtslaand portier, de chauffeursradio, het botsen van de rolcontainer tegen de autowand en het aan- en afrijden van de winkelwagentjes. EVO wil dat laden en lossen met stil materieel ontheffing krijgt van de gemeentelijke venstertijden. Op dit moment loopt daar een vijftal pilots voor met grootwinkelbedrijven.