skipToContentskipToFooter

Vervoercontracten in de binnenvaart

Het is de kunst om voor langere perioden goede afspraken te maken over tarieven en kosten. Bij laagwater kunnen schepen minder zwaar worden beladen, waardoor de vervoerkosten oplopen. Binnenvaartverladers houden in het algemeen rekening met dergelijke schommelingen, zodat ze nauwelijks voor verrassingen komen te staan. Daarnaast moet men rekening houden met schommelingen in de brandstofprijzen, de vervoertarieven, vertragingskosten e.d. Met oplopende kosten in de toekomst moet ook rekening worden gehouden als men (uitsluitend) afhankelijk is van kleinere schepen (tot 1500 ton): die worden de komende jaren schaarser.

Vervoer op basis van de Bevrachtingsvoorwaarden 1991

In het algemeen vindt het vervoer plaats op basis van de Bevrachtingvoorwaarden 1991. Deze worden binnenkort herzien. Verder moet rekening worden gehouden met de CMNI, waarin de verplichtingen van de betreffende partijen en de aansprakelijkheid bij schade is geregeld.

Contract sluiten met bevrachtingkantoor of coöperatie

In de meeste gevallen wordt geen contract afgesloten met een of meer schippers, maar met het bevrachtingkantoor of de coöperatie waarbij zij zijn aangesloten. Ingeval van schade e.d. moet de juiste wederpartij worden aangesproken.

Let er ook op dat bij stremmingen en andere onverwachte vertragingen of calamiteiten de juiste afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de schade. Voor sommige verladers is het aantrekkelijker om gebruik te maken van de zgn. spotmarkt: het dan beschikbare aanbod aan schepen en de dan de actuele vervoertarieven.

Verbruik schepen, brandstofclausules en prijsontwikkelingen

Erik Backer van Ommeren heeft op persoonlijke titel een viertal interessante binnenvaartstudies opgeleverd over de volgende gasolie aspecten:

  1. Globale schets gasolieverbruik binnenvaartschepen
  2. Naslagwerkje gasolieclausule binnenvaart
  3. Rapportage gasolieprijzen die relevant zijn voor de binnenvaart t/m juni 2011
  4. Gasolieprijzen: het effect van overgang naar zwavelvrij


Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer