skipToContentskipToFooter

Tijdelijk Besluit laden en lossen binnenvaart


Het oude Tijdelijk Besluit laden en lossen binnenvaart is vervallen sinds 06-07-2015. Hiervoor is mede dankzij evofenedex geen nieuw besluit in de plaats gekomen. Evofenedex is namelijk principieel van mening is dat zo’n regeling niet door de staat behoort te worden opgelegd. Momenteel is er daarom geen wettelijke regeling voor laden en lossen in de binnenvaart. Omdat er in diverse contracten nog steeds wordt verwezen naar dit vervallen besluit volgt hieronder een kleine uitleg van het besluit.

Doorlopende werktijd

Deze begint op maandagmorgen 06.00 uur en stopt op zaterdagavond 18.00 uur (m.u.v. tussenliggende zon- en feestdagen). Voor laden of lossen buiten deze werktijd moet vooraf toestemming worden gevraagd. Als er ‘s nachts van 22.00 tot 06.00 geladen of gelost moet worden dan moet dat vooraf medegedeeld worden.

Urenberekening

De laadtijd en lostijd en de eventuele overschrijding daarvan is gebaseerd op uren. Dat houdt in dat overschrijding van de laad- of lostijd met een uur tot gevolg heeft dat er 1 uur overliggeld verschuldigd zal zijn.

Belangrijkste wijzigingen van het Tijdelijk Besluit

Hieronder staan 2 artikelen uit het besluit waarin de belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen.

Artikel 6

1. De laadtijd respectievelijk de lostijd bedraagt afhankelijk van het gewicht van de te vervoeren onderscheidenlijk de vervoerde goederen:

2. Het gewicht van de te vervoeren goederen wordt bepaald door de vervoerovereenkomst of, indien deze niet voldoende gegevens bevat, door andere bewijsmiddelen.

3. Het gewicht van de vervoerde goederen wordt bepaald door het vervoerdocument of, indien dit ontbreekt of niet voldoende gegevens bevat, door andere bewijsmiddelen.

Artikel 8

1. Voor zover de afzender of ontvanger het schip ophoudt nadat de laadtijd of lostijd is verstreken, telt elk uur als een overliguur en is met betrekking daartoe overliggeld verschuldigd.

2. Het overliggeld bedraagt voor elk overliguur:

a. voor motorschepen: € 6,25 vermeerderd met € 0,019 per m3 van de verplaatsing;

b. voor sleepschepen en duwbakken: 50% van de vergoeding voor motorschepen.

3. Voor de berekening van het overliggeld wordt de verplaatsing rekenkundig afgerond op hele m3 en het overliggeld per uur op centen.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer