skipToContentskipToFooter

Aangescherpte regels sinds kort van kracht

20-03-2024 Leden van evofenedex stellen geregeld vragen over de recent van kracht geworden verordening (EU) 2024/537 inzake gefluoreerde broeikasgassen. Deze worden onder meer gebruikt voor koeling en als drijfgas in bijvoorbeeld brandblussers.

Deze F-gassen zijn synthetische chemicaliën die fluoratomen bevatten en een krachtig broeikaseffect hebben wanneer ze vrijkomen in de atmosfeer. Ze worden gebruikt als koelmiddel in bijvoorbeeld koelkasten en airco’s, als drijfgassen in onder meer brandblussers, als oplosmiddelen en in industriële toepassingen zoals de productie van kunststof. Vanwege hun potentieel schadelijke effect wordt getracht gebruik en de emissies van deze gassen te verminderen. De nieuwe verordening vervangt een versie die als onvoldoende werd beoordeeld om er de doelen van de Europese Green Deal mee te realiseren. De verordening benadrukt het verbod op uitstoot van gefluoreerde stoffen, verbiedt het op de markt brengen van producten met F-gassen (vanaf 1-01-2025) en bevat ook maatregelen voor recycling en vernietiging van bijproducten.

(EU) 2024/573 is eind februari 2024 in werking getreden. Onder leden van evofenedex leiden de aangescherpte regels voor vragen over de import en export van F-gassen, waarvan er hieronder enkele worden beantwoord.

Mogen de gassen nog wel worden geïmporteerd en opgeslagen voor verder transport naar buiten de Europese Unie, ook na 1 januari 2025?

Vanaf 1 januari 2025 is het in het vrije verkeer brengen van de gefluoreerde broeikasgassen verboden. De gassen mogen nog wel onder andere douaneregelingen worden geplaatst. In deze gevallen is vereist dat de onderneming (importeur/aangever/exporteur, afhankelijk van de situatie) een geldige registratie in het F-gassenportaal heeft. In de Verordening is dit aangeduid als een vergunning.

Tijdelijke opslag is uitgezonderd van deze registratieplicht: zie artikel 20(4) en 22(1). Daarbij staat in artikel 23(3) de verplichting tot het leveren van bepaalde informatie aan de Douane.

Let op: vanaf 12 maart 2025 geldt een aanvullend uitvoerverbod voor de in bijlage IV bedoelde schuimen, technische aerosolen, stationaire koeling- en klimaatregelingsapparatuur en stationaire warmtepompen die gefluoreerde broeikasgassen met een Global Warming Potential van 1000 of meer bevatten of nodig hebben voor hun werking: zie artikel 22(3), 'Uitvoer' is in deze Verordening gedefinieerd als “het uitgaan van stoffen, producten en apparatuur uit het douanegebied van de Unie, voor zover het gebied onder het geratificeerde protocol valt.”

Hoe moet deze opslag worden ingericht: vrije opslag na import of moet dit onder douaneverband?

Dit moet onder douaneverband. De gassen mogen immers niet meer in het vrije verkeer worden gebracht.

Welke eisen worden er aan de administratie gesteld?

De onderneming (importeur/aangever/exporteur, afhankelijk van de situatie: zie artikel 23(2)) moet een geldige registratie in het F-gassenportaal hebben, behalve in geval van tijdelijke opslag. Daarnaast geeft artikel 23(3) aan welke informatie door die onderneming aan de Douane verstrekt moet worden.