skipToContentskipToFooter

D-erkenning voor luchtvracht terug in nieuw jasje

09-08-2023 Logistiek dienstverleners die luchtvracht vervoeren onder een zogenoemde E-erkenning hebben nog tot 1 oktober de tijd om deze om te zetten naar een D-erkenning. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de oorspronkelijke deadline van 1 juli van dit jaar opgeschoven naar 1 oktober. Na deze datum is omzetten ook mogelijk, maar moet er betaald worden.

In de Staatscourant van 12 juni 2023 is het aangepaste Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de Lucht gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is de introductie van de D-erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, samen met diverse andere aanpassingen zoals enkele nieuwe begripsomschrijvingen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van de term 'grondafhandelaar' en de toevoeging van de term 'logistieke dienstverlener'. De definitie van een 'grondafhandelaar' luidt nu als volgt: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens de eigenaar van een luchtvaartuig de acceptatie, belading en lossing van gevaarlijke stoffen kan verrichten. In lijn hiermee wordt de term 'logistieke dienstverlener' gedefinieerd als een natuurlijke of rechtspersoon die gevaarlijke stoffen, die contractueel voor derden zijn opgeslagen, gereed kan maken voor verzending en namens de eigenaar als afzender kan aanbieden voor luchtvervoer.

Verschillende erkenningen

Voorheen werden verschillende erkenningen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangeduid met letters, zoals A-erkenning, B-erkenning, C-erkenning en E-erkenning. De D-erkenning werd vóór 2017 uitgegeven aan luchtvaartmaatschappijen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar Nederland. Vanaf 2017 zijn de eisen voor dit vervoer in lijn gebracht met Europese regelgeving. Hierdoor verviel de D-erkenning voor luchtvaartmaatschappijen. Met het nieuwe erkenningstype wordt nu specifiek voor logistieke dienstverleners geïntroduceerd. Deze erkenning is bedoeld voor dienstverleners die gevaarlijke stoffen contractueel opslaan en gereedmaken voor verzending namens derden. In tegenstelling tot A- en E-erkenningen, waarbij bedrijven de verantwoordelijkheden van een afzender op zich nemen, is de logistieke dienstverlener niet de eigenaar van de stoffen en voert hij dergelijke handelingen niet uit

Verder wordt er een aanvullende begripsbepaling voor 'verpakker' toegevoegd, waardoor het voor hem mogelijk wordt om binnenverpakkingen van zendingen opnieuw te verpakken en af te vullen. Deze veranderingen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht geworden.

Belangrijke deadline voor logistieke dienstverleners

Momenteel is er een overgangsregeling van toepassing op logistieke dienstverleners die hun bestaande E-erkenning willen omzetten naar een D-erkenning. Deze bedrijven kunnen bij de ILT aangeven dat ze de overstap willen maken zonder extra administratieve kosten. De ILT zal echter wel de vereisten voor een D-erkenning toetsen voordat de conversie plaatsvindt. Logistieke dienstverleners die willen overstappen, moeten hun verzoek indienen bij de ILT vóór 1 juli 2023. Vanaf 1 juli 2023 moeten logistieke dienstverleners een formele aanvraag indienen volgens de voorschriften van de Regeling Erkenningen Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de Lucht om een D-erkenning te verkrijgen.

Er was enige vertraging bij de implementatie, wat resulteerde in het feit dat de aanvraagprocedure tot herziening van de erkenning zoals beschreven in artikel 9a, lid 1, niet redelijk haalbaar was. Als reactie hierop heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten om de overgangsperiode met drie maanden te verlengen. Vanaf 1 oktober 2023 zal de reguliere aanvraagprocedure worden gevolgd, waardoor het mogelijk wordt om via een formele betaalde aanvraagprocedure over te stappen van een E-erkenning naar een D-erkenning.