skipToContentskipToFooter

evofenedex steunt kabinetsplannen en draagt hieraan bij

21-09-2022 Wat betekenen de plannen van het kabinet voor het komende jaar voor de ruimtelijke vraagstukken en goede infrastructuur, in het belang van bedrijven in handel en logistiek? En wat is de reactie daarop van evofenedex? Wij hebben de begrotingen in de Miljoenennota doorgenomen, en de belangrijkste punten voor ondernemingen eruit gehaald en hieronder opgesomd.   

Nederland heeft te maken met een aantal urgente ruimtelijke vraagstukken, zoals de woningbouwopgave, de energievoorziening en het inpassen van grootschalige bedrijvigheid, zoals logistieke activiteiten in distributiecentra. Makkelijk is dat niet, want de fysieke ruimte in Nederland is beperkt.  Het nieuwe ministerie van VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) staat voor de taak om deze 'verbouwing' van Nederland te regisseren. In 2023 werken Rijk en provincies toe naar een ‘ruimtelijk arrangement’ per provincie. Dit zal vanuit het programma Mooi Nederland ook kaders bevatten voor hoe we Nederland aantrekkelijk inrichten. 
evofenedex steunt de beleidsrichting om ook voor grootschalige distributiecentra na te denken over een mooie inpassing in het landschap en dit combineren met functies zoals recreatie, natuur of wonen. Bereikbaarheid van deze locaties, ook voor medewerkers die geen eigen vervoersmogelijkheden hebben, moet in deze afwegingen worden meegenomen. 

Onderhoudswerkzaamheden en hinderaanpak 

De komende jaren zal een groot aantal werkzaamheden aan de infrastructuur nodig zijn. Rijk en regio hebben in de afgelopen bestuurlijke overleggen MIRT het gezamenlijk belang benadrukt om de hinder bij grootschalige werkzaamheden te beperken. Ook is afgesproken om de hinderaanpak te benutten als katalysator voor de langetermijnambities voor mobiliteit. Dat wil zeggen dat de maatregelen, behalve dat ze de hinder beperken, ook bijdragen aan duurzaamheid en leiden tot structurele bereikbaarheidseffecten. Voor de organisatie en uitvoering van de Slim Reizen-maatregelen wordt mogelijk aangesloten bij de uitvoeringsprogramma’s van de regionale samenwerkingsorganisaties (zoals Zuid-Holland Bereikbaar, Tweede Kamer,  SmartwayZ.NL, Groningen Bereikbaar). De komende periode wordt benut om met alle MIRT-regio’s in gesprek te gaan over de verdere invulling van deze afspraken. 
evofenedex is daarbij aangesloten en draagt daaraan bij met haar kennis over de hinderaanpak en haar netwerk. Wij onderhouden contact met de infrabeheerders om onze leden juist te informeren over en voorbereiden op de verschillende grote infrastructuurprojecten voor de komende jaren. 

Veilige N-wegen 

De afgelopen jaren is vanuit het programma Meer Veilig gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet. Dit heeft betrekking op zowel autosnelwegen als N-wegen in beheer van het Rijk. Zo is toegezegd dat de verkeersveiligheid op een aantal N-wegen in het oosten van het land verbeterd wordt, en hiermee is al gestart: de N36 en N37 worden aangepast om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren en de doorstroming te verbeteren. Daarnaast heeft het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Dit is een forse intensivering ten opzichte van het huidige budget. Deze middelen komen vanaf 2023 beschikbaar in het Mobiliteitsfonds en in dat jaar zullen ook de eerste maatregelen worden getroffen. 
Investeringen in veilige N-wegen en een goede doorstroming is volgens evofenedex van groot belang.