skipToContentskipToFooter

Welke kansen zijn er voor ondernemers in handel en logistiek?

19-07-2023 In de diverse provinciehuizen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de coalitieakkoorden. Het nieuws daarover wordt de laatste tijd overschaduwd door de val van het kabinet. Maar de beleidsadviseurs van evofenedex in de regio volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij hebben, aan de hand van ons verkiezingsmanifest 'Kansen voor de provincie' de formatieakkoorden getoetst op kansen én aandachtspunten voor onze leden.

Machiel Smit is beleidsadviseur in de regio’s Noordwest en Zuidwest. Hij ziet dat de nieuw gevormde colleges in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht inmiddels van start zijn gegaan. In al die provincies voert BBB het college aan, met uitzondering van Utrecht waar GroenLinks dat doet. De VVD is een stabiele factor in alle vier de provincies als tweede partij.

“Als evofenedex zijn we blij dat er bij provincies veel aandacht is voor bereikbaarheid, innovatie en human capital. Dat zijn belangrijke pijlers onder een toekomstbestendige economie en brede welvaart. De specifieke aandacht voor goederenvervoer, verschillende vervoersmodaliteiten en voldoende werklocaties (bedrijventerreinen) geven de ondernemer moed. Noord-Holland heeft de ambitie uitgesproken de meest MKB-vriendelijke provincie te willen worden. Een ambitie die wij als evofenedex alleen maar kunnen onderschrijven.”

Gevaarlijke stoffen zijn onmisbaar

Dat neemt volgens Smit niet weg dat er onderwerpen zijn waar scherp op gelet wordt, zoals de meningen van de provincies over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. “Gevaarlijke stoffen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Deze stoffen zijn nodig bij de productie en (internationale) handel van in onze samenleving noodzakelijke producten en stoffen. Als evofenedex zullen we de ontwikkelingen volgen en waar nodig feitelijk informeren, zodat de provincies goede keuzes kunnen maken.”

Een interessante ontwikkeling die Smit waarneemt is dat binnen provincies wordt gezocht naar de juiste balans tussen innovatieve bedrijven, traditionele bedrijven en de ruimte voor grote logistieke locaties. “Onze achterban is een divers geheel van ondernemingen en zij hebben elkaar nodig in het ecosysteem. Een goede bevoorrading en ruimte voor logistiek is belangrijk voor deze atmosfeer. Als ondernemersvereniging zullen we het gesprek aan gaan met de provincies over deze balans.”

Onderhandelingen geklapt en hervat

Lars Lambers vertegenwoordigt de evofenedex-leden in regio Zuid-Nederland aan de regionale en gemeentelijke beleidstafels. Hij geeft aan dat er in Noord-Brabant nog geen akkoord is bereikt. “De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie zijn op het laatste moment geklapt. De BBB zegt toch niet in te kunnen stemmen met het coalitieakkoord tussen BBB, VVD, Groenlinks en PvdA dat onlangs zou worden gepresenteerd. De BBB heeft laten weten dat de partijen het niet eens zijn over de zogenoemde ‘stallendeadline’. “De partij kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter geen standhoudt en ook niet kon voorkomen dat de hele provincie dit voorjaar op het stikstofslot ging”, aldus de BBB. De huidige situatie is dat VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant met elkaar onderhandelen. Vanwege de recesperiode worden de onderhandelingen medio augustus worden hervat.”

In Limburg hebben BBB, VVD, CDA, PvdA en SP het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ gesloten. Lambers: “De hoofdlijnen uit het akkoord zijn een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen, het stimuleren van duurzame energievoorzieningen, het terugdringen van sociale achterstanden, het werken aan een aantrekkelijk cultureel klimaat en het verder verstevigen van een toekomstbestendige economie. De vijf coalitiepartijen hebben zich bij het opstellen van het coalitieakkoord laten inspireren door de Limburgse samenleving. Naast de ruim 180 ingekomen schriftelijke reacties zijn er twee inspiratieavonden in de regio georganiseerd. Op deze twee avonden kregen betrokkenen de mogelijkheid om hun aandachtpunten in te brengen en toe te lichten.”

‘Met Zeeland, voor Zeeland’ is de naam van het coalitieakkoord dat voor die provincie is overeengekomen door BBB, SGP, CDA en VVD. “De coalitiepartijen willen graag samen gaan werken met de Zeeuwse inwoners, bedrijven maatschappelijke instellingen en andere overheden”, legt Lambers uit. “Grote dossiers voor het provinciebestuur zijn stikstof; de omslag maken van stikstofbeleid naar natuurbeleid, woningbouw en energie. Op thema’s waar het beleid de afgelopen jaren goed en succesvol is geweest, wordt dat voortgezet. Waar het accenten nodig heeft, worden die geplaatst. Bijvoorbeeld het versneld uitvoeren van het Deltaplan Zoetwater, een kritische benadering van het landelijke stikstofbeleid en het voornemen om met alle partners werk te maken van een sociale agenda gericht op de brede welvaart van alle inwoners.”

“We moeten kritisch zijn met het oog op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in de grensregio’s. Ook de bouw van distributiecentra in de zuidelijke provincies heeft onze aandacht”, zegt Lambers tot slot.

Soms op gespannen voet

Saskia Toor, beleidsadviseur in de regio’s Noord en Oost vult aan: “Ook in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland is vooral BBB een partij om rekening mee te houden. Maar er is ook kritiek op hun plannen: sommige oppositiepartijen spreken van ‘onduidelijke vergezichten’. Vooral de spanning tussen hun focus op ruimte voor voedselproductie, en onze wens om bedrijven zich te kunnen laten vestigen, staat soms op gespannen voet. Er zijn echter provincies waarbij onze verbinding er al is: fractievoorzitters van BBB zijn soms zelfs met hun eigen bedrijf lid van onze vereniging.”

“Aan ons onder meer de taak om de nieuwe provinciale politici kennis te laten maken met dat wat onze leden doen, en wat ze nodig hebben van hun provincie. In de komende weken vindt daarom een bezoek aan een productiebedrijf in de foodindustrie in Noord-Groningen plaats. Daarbij willen we vijf nieuwe fractieleden uit Provinciale Staten van Groningen laten zien wat daar gebeurt om ze een gevoel te geven bij dit bedrijf. Natuurlijk benoemen we daarbij thema’s als ‘ruimte voor uitbreiding op een bedrijventerrein’, ‘bereikbaarheid/infrastructuur’ en de ‘randvoorwaarden bij de duurzame transitie’. Deze bezoeken gaan uiteraard na de zomer door: er is immers veel dat we met elkaar vol trots kunnen laten zien.”