skipToContentskipToFooter

Actieve houding verwacht van werkgevers

11-05-2022 Grensoverschrijdend gedrag is vrijwel dagelijks een thema in de media. Een precair en belangrijk onderwerp, wat ook op de werkvloer aandacht vraagt. Maar wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag, wat is de rol van de werkgever en hoe voorkom je dit?

Grensoverschrijdend gedrag is een breed begrip, waar bijvoorbeeld agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie onder vallen. Vooral deze laatste variant heeft de laatste tijd veel aandacht in de media gekregen. Daarbij ontstaat er vaak een discussie over welk gedrag wel en niet kwalificeert als seksueel intimiderend.

In de wet staat seksuele intimidatie omschreven als “enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.”

Houd er rekening mee dat gedrag dat voor de een niet grensoverschrijdend is, voor de ander mogelijk wel als zodanig wordt ervaren. De beleving van het slachtoffer speelt een rol wanneer we kijken naar de wettelijke definitie. Overigens kan grensoverschrijdend gedrag zich niet alleen op de werkvloer tussen collega’s voordoen. Ook is het mogelijk dat bijvoorbeeld een opdrachtgever erbij betrokken is.

Wat is de rol van de werkgever?

Van werkgevers wordt een actieve houding verwacht bij het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen goed werkgeverschap vereist dat, ook de Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat een werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving.

Deze zorgplicht betekent onder andere dat werkgevers een beleid moeten voeren ter voorkoming (of in elk geval beperking) van psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid). Een dergelijk beleid is maatwerk. Daarbij is het advies dat de werkgever in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) onderzoekt wat bij het personeel kan zorgen voor psychosociale arbeidsbelasting. Vervolgens kan de werkgever met een plan van aanpak maatregelen treffen om die belasting te voorkomen.

Kijkend naar grensoverschrijdend gedrag kan het bijvoorbeeld passend zijn om:

  • In de organisatie een interne gedragscode op te stellen, zodat het duidelijk is wat wel en niet geoorloofd is.
  • Een klachtenprocedure op te stellen, zodat werknemers melding kunnen maken wanneer zij grensoverschrijdend gedrag signaleren of ervaren. Transparantie over zo’n procedure verlaagt over het algemeen de drempel om een melding te doen.
  • Voorlichting aan het personeel te geven rondom dit thema.
  • Een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Dit artikel is geschreven door mr. Anneke Nijk van Lexence advocaten

Kijk de lunchupdate terug

De lunchupdate Arbeidsrecht over grensoverschrijdend gedrag vond plaats op 17 mei 2022. Heb je dit webinar gemist? Kijk hem gerust terug. Mocht je vragen hebben over dit thema, laat het ons dan weten via 079 3467 346 of mail naar [email protected].