skipToContentskipToFooter

Een opslagplaats met gevaarlijke stoffen moet regelmatig gecontroleerd worden op lekkages of beschadiging van verpakkingen. 

Voor de veiligheid van werknemers moet een instructie aanwezig zijn met de maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen. De bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover inlichten. De instructie moet ook gegevens bevatten van instanties of personen waarmee contact moet worden opgenomen.

Opslagplaats

Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen die in een opslagplaats vrijkomen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. In of nabij de opslagplaats moeten materialen beschikbaar zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen.

Verpakking

Als een verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijvoorbeeld door lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding van de vloeistof en snelle opname door middel van absorptiemateriaal.

Acuut gevaar

Bij ongewild en ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen kan acuut gevaar ontstaan. Bij het vrijkomen van oxiderende stoffen, pyrofore stoffen, brandbare vaste en vloeistoffen en gassen kan explosiegevaar ontstaan. Bij giftige stoffen, bijtende stoffen en stoffen die de zuurstof verdringen kunnen acute gezondheidsgevaren ontstaan, die tot dood, bewusteloosheid of tot bewustzijnsverlaging kunnen leiden.

Bij lekkages kunnen onder meer onderstaande gevolgen optreden:

  • gelekte damp of nevel die zwaarder is dan lucht, verspreidt zich over de vloer of grond, waarbij op afstand ontsteking van de stof kan plaatsvinden
  • gelekte damp of nevel vermengt zich met de lucht, waarbij zich explosieve, giftige of bijtende mengsels zullen vormen
  • gelekte gassen kunnen lichter zijn dan lucht en zullen zich verspreiden in de hoogste gedeelten van de locatie

Als er gevaarlijke stoffen op de bodem of vloer zijn gemorst of gelekt, dan zijn er verschillende methoden om ze op te ruimen, maar uitsluitend op aanwijzing van een deskundige en met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De volgende methoden kunnen worden toegepast:

  • wegspoelen met water. Bepaalde stoffen kunnen heftig reageren met water. Als er bijvoorbeeld water bij bijtende stoffen komt, kan er een sterke temperatuurstijging optreden en kan de stof gaan spatten. Blijf dus op afstand en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorkom afvoer in rioolwater
  • opnemen in zand of ander absorptiemateriaal, vervolgens in vaten scheppen en laten afvoeren naar een verzamelplaats voor chemisch afval (deze middelen moeten aanwezig zijn op het bedrijf)
  • onschadelijk maken met juiste hoeveelheden andere chemische stoffen en daarna, afhankelijk van de situatie, opruimen

Hergebruik

Hergebruik is alleen toegestaan als de gevaarlijke stof hiervoor geschikt is. Anders moet het als chemisch afval worden behandeld. Hierover moet u altijd deskundig advies inwinnen. De gebruikte absorptiemiddelen of neutralisatiemiddelen moeten ook als chemisch afval worden behandeld.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Hans en zijn collega's helpen je graag verder

gevaarlijke stoffen evofenedex