ARIE en BRZO

het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de in het Arbobesluit opgenomen ARIE-regeling.

Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee. Daarvoor bestaat aanvullende regelgeving: het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de in het Arbobesluit opgenomen ARIE-regeling.

Risico’s

Behalve risico’s voor direct betrokkenen kan een incident met een grote hoeveelheid van een gevaarlijke stof of stoffen een bedreiging vormen voor andere delen van het bedrijf, personen buiten de afdeling of zelfs personen en gebouwen buiten het bedrijfsterrein. Denk daarbij aan branden, explosies en gifwolken. Vooral bedrijven in de (petro)chemische industrie kunnen met deze gevaren te maken krijgen. Maar ook bedrijven uit andere industrietakken worden aan de gevaren blootgesteld door bijvoorbeeld het gebruik van koelinstallaties met vloeibare ammoniak.

Aanvullende regelgeving: ARIE of Brzo

Voor ongeveer 700 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, is aanvullende regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen. Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015* (Brzo) combineert deze drie aandachtsgebieden.


Op het gebied van arbeidsveiligheid bestaat daarnaast de zogenaamde ARIE-regeling, die is opgenomen in het Arbobesluit. De ARIE-regeling is feitelijk een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie met betrekking tot de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en kent vergelijkbare verplichtingen als het Brzo.

In grote lijnen geldt de Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven. Werkgevers moeten zelf nagaan of het Brzo of de ARIE-regeling op hen van toepassing is. Dit kan met behulp van grenswaarden. Valt een bedrijf onder het Brzo of de ARIE-regeling, dan moet hiervan een melding worden gedaan bij de instantie die de milieuvergunning afgeeft (Brzo) of de Inspectie SZW (ARIE).

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder