skipToContentskipToFooter

De actieve veredeling kent een aantal veredelingshandelingen

De regeling actieve veredeling maakt het mogelijk om niet-communautaire goederen binnen de EU te be- of verwerken waarbij het resultaat van die be- of verwerking weer buiten de EU gebracht wordtVoordeel van deze regeling is dat er geen rechten bij invoer betaald hoeven te worden. Hierdoor kunnen bedrijven in de EU beter concurreren met bedrijven buiten de EU. Als er namelijk rechten bij invoer betaald moeten worden zou het be- of verwerken teveel gaan kosten.

Veredelingshandelingen

De actieve veredeling kent een aantal veredelingshandelingen. Onder veredelingshandelingen wordt verstaan:

  • verwerken: de goederen worden in een proces zodanig gebruikt dat het andere goederen worden (hout worden meubelen).
  • bewerken: de goederen ondergaan een behandeling, waardoor de waarde in economisch opzicht wordt verhoogd (het emailleren van metaal).
  • herstellen: beschadigde of versleten producten worden weer in de originele staat gebracht. Onder herstellen wordt ook het reviseren en afstellen verstaan.
  • aanwenden als hulpmiddel: de goederen worden gebruikt om een bepaald proces in gang te zetten. Ze mogen daarbij zelfs geheel of gedeeltelijk verdwijnen (katalysators).

Terugbetaling en schorsing

De regeling actieve veredeling kent twee systemen, namelijk het terugbetalingssysteem en het schorsingssysteem.

Bij het terugbetalingssysteem worden de goederen bij plaatsing onder de regeling in het vrije verkeer gebracht. Er ontstaat vervolgens een recht op terugbetaling van de betaalde rechten bij invoer op het moment dat de goederen in de vorm van veredelingsproducten uit het douanegebied van de EU worden gebracht.

Bij het schorsingssysteem worden de goederen bij plaatsing onder de regeling niet in het vrije verkeer gebracht (het blijven niet-communautaire goederen). Bij deze regeling kan een kredietvoordeel worden verkregen omdat er geen betaling plaatsvindt. Dit lijkt een voordeel, maar aan het schorsingssysteem is wel een verplichting tot wederuitvoer uit de EU gekoppeld. Daarnaast is een bedrijf compenserende intrest verschuldigd, wanneer het de goederen uiteindelijk toch in het vrije verkeer brengt na toepassing van de schorsingsregeling. De intrest is verschuldigd over de periode dat het bedrijf krediet heeft genoten. Wanneer een bedrijf op bestelling produceert, levert dat geen probleem op. Het bedrijf weet immers op voorhand wat de bestemming van de veredelingsproducten zal zijn. Wanneer een bedrijf op voorraad produceert en de afzetmarkt fluctueert sterk, dan ligt de situatie aanmerkelijk gecompliceerder. Dit bedrijf zal dan met gemiddelde

percentages moeten werken en dat kan risico's met zich meebrengen. In een dergelijke situatie biedt het terugbetalingssysteem uitkomst.

Plaatsing onder de regeling

Om in aanmerking te komen voor actieve veredeling moet een bedrijf in het bezit zijn van een vergunning. De vergunning wordt alleen verleend als het bedrijf zelf de veredelingshandeling verricht of laat verrichten, aan de identiteitseisen van de douane voldoet en de wezenlijke belangen van communautaire producenten niet schaadt.

De aanzuivering van de regeling vindt alleen plaats voor de actieve veredeling bij schorsing. Uitsluitend bij deze regeling moet het bedrijf aantonen op welke manier de invoergoederen een toegelaten douanebestemming hebben gekregen. De aanzuivering gebeurt door het geven van een van de volgende douanebestemmingen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex