skipToContentskipToFooter

Het gebeurt regelmatig dat producten tijdelijk worden ingevoerd om in Nederland of in een ander EU-land bepaalde bewerkingen te ondergaan.

Omgekeerd worden goederen ook tijdelijk uitgevoerd om in niet EU-landen te worden hersteld, bewerkt of verwerkt. Dit noemen we veredelingsverkeer. De regelingen die het veredelingsverkeer in goede banen leiden, worden ook wel economische regelingen genoemd. Uit deze benaming blijkt goed dat de handelaren belang hebben bij de diverse douanetechnische mogelijkheden. De regelingen zijn opgesteld zodat zij het economisch voordeel van het veredelingsverkeer kunnen halen, op zo'n manier dat dit de belangen van de EU-producenten niet schaadt.

Er zijn twee vormen van veredelingsverkeer:

Actieve veredeling

Voor de bijzondere regeling actieve veredeling komen bedrijven in aanmerking die grondstoffen of halffabricaten in Nederland invoeren om ze daar een behandeling te laten ondergaan. Vervolgens worden ze weer in de vorm van gerede producten uitgevoerd naar landen buiten de EU. De vergunning actieve veredeling wordt verstrekt aan degene die de veredelingshandelingen verricht of laat verrichten.

Aan de behandeling die de goederen in Nederland ondergaan worden geen speciale voorwaarden gesteld. Het belangrijkste is dat de ingevoerde goederen weer in een andere vorm worden uitgevoerd. Om de belangen van de EU-industrie te beschermen, geldt wel de voorwaarde dat de ingevoerde grondstoffen c.q. halffabricaten niet onder dezelfde condities qua prijs, kwaliteit, levertijd, e.d. in de EU beschikbaar zijn.

De regeling zorgt ervoor dat de rechten bij invoer worden opgeschort. Bij de invoer van de goederen wordt dus niets betaald en als de goederen ook weer binnen de voorgeschreven termijn worden uitgevoerd, blijft het zo. De douane controleert aan de hand van de uitvoeraangifte en de bedrijfsadministratie of de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd buiten de EU.

Nu is het zo dat het niet verplicht is om de eindproducten weer uit te voeren. Het is ook toegestaan om deze (deels) af te zetten binnen de EU. Als dat gebeurt, moet er nog wel afgerekend worden met de douane. Er moeten immers nog invoerrechten worden betaald over de grondstoffen. De vergunninghouder heeft de keuze, afrekenen over de invoergoederen, de grondstoffen, of over het eindproduct. Het is dus mogelijk om de meest voordelige rechten te kiezen. Het is immers mogelijk dat voor het eindproduct een lager invoerrecht geldt dan voor de grondstoffen.

De regeling actieve veredeling wordt ook gebruikt om goederen onder douanetoezicht te vernietigen.

Passieve veredeling

Passieve veredeling is eigenlijk het spiegelbeeld van de actieve veredeling. Bedrijven die een deel van hun productieproces hebben uitbesteed aan bedrijven buiten de EU komen ervoor in aanmerking. De vergunning wordt verstrekt aan degene die de veredelingshandelingen laat verrichten.

Er worden geen voorwaarden gesteld aan de aard van de veredelingshandelingen. Het kan gaan om een eenvoudige reparatie of om de bouw van een ingewikkelde machine.

Bij de passieve veredeling gaat het in wezen om de vrijstelling voor de toegeleverde materialen. De regeling beoogt te voorkomen dat douanerechten moeten worden betaald voor de materialen die het bedrijf zelf heeft toegeleverd. Als het product na de bewerking in het derde land weer wordt ingevoerd in de EU, worden in feite alleen de rechten betaald over de waardevermeerdering die het product heeft ondergaan. Bij de wederinvoer moet door middel van uitvoerdocumenten en de bedrijfsadministratie worden aangetoond, dat de ingevoerde goederen inderdaad de toegeleverde materialen bevatten. De vrijstelling van rechten bij wederinvoer kan op twee manieren gerealiseerd worden:

  • de hoogte van de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer wordt vastgesteld door het bedrag van de rechten bij invoer op de veredelingsproducten te verminderen met het bedrag van de rechten bij invoer die op de tijdelijk uitgevoerd producten van toepassing zijn, indien deze op dat moment zouden worden ingevoerd;
  • op verzoek kan de waarde van de veredelingshandeling de basis vormen voor vaststelling van de heffingsgrondslag van de ingevoerd goederen. Dat moet vooraf in de vergunning worden opgenomen.

Nuttige links:

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/passieve_veredeling-inleiding.html

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex