skipToContentskipToFooter

Voor een zieke werknemer die met vakantie gaat of een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, gelden specifieke regels.

In dit artikel zetten we de specifieke regels op een rij die gelden voor het opbouwen en opnemen van vakantiedagen door een (gedeeltelijk) zieke werknemer.

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, gelden die dagen in principe niet als vakantiedagen. De werknemer moet dan wel kunnen aantonen dat hij ziek was, bijvoorbeeld door het verstrekken van een doktersverklaring. Verder moet hij zich houden aan de interne regels (verzuimreglement) die gelden ten aanzien van het ziekmelden.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Een werknemer bouwt tijdens de periode dat hij geheel of gedeeltelijk ziek is, gewoon vakantiedagen op. Voor de wettelijke vakantiedagen kan daar sinds 2012 niet meer van af worden geweken. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel afwijkende afspraken gemaakt worden in een cao of de arbeidsovereenkomst. Je kunt daardoor bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer alleen over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. Let op dat je deze afspraak niet kunt maken voor de wettelijke vakantiedagen. In dit artikel kun je meer lezen over de arbeidsrechtelijke kant van vakantie.

Opnemen vakantiedagen tijdens ziekte en verval van dagen

Een zieke werknemer moet voldoen aan zijn reïntegratieverplichtingen, als hij daartoe door de bedrijfsarts in staat wordt geacht. Door vakantie op te nemen, krijgt de werknemer de gelegenheid te herstellen van de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, in dit geval de reïntegratieverplichtingen (recuperatiefunctie). Neemt een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer geen vakantiedagen op, dan kunnen ook de wettelijke vakantiedagen van de zieke werknemer vervallen, als hij deze niet tijdig opneemt (zie hieronder bij Verval en verjaring van vakantiedagen). Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een zieke werknemer niet in staat is daadwerkelijk vakantie op te nemen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer niet in staat is te reïntegreren.

Als een werknemer al ziek is en op vakantie wil, zul je dit moeten afstemmen met de bedrijfsarts. De vakantie mag namelijk niet het herstel belemmeren. Het verdient de voorkeur de werknemer te laten instemmen met het afboeken van vakantiedagen, zodat daar later geen discussie over kan ontstaan. De werknemer heeft het recht zijn vakantie ook op een ander tijdstip op te nemen als hij niet meer ziek is. Je kunt de werknemer dus niet verplichten vakantiedagen op te nemen.

Let op: een gedeeltelijk zieke werknemer moet voor zijn volledige arbeidsduur vakantie opnemen als hij op vakantie gaat en niet alleen voor de gewerkte uren. Als de werknemer halve dagen werkt (vijf dagen vier uur), zal hij dus wel voor zijn volledige contracturen (veertig uur) vakantiedagen moeten opnemen. Als werkgever moet je de werknemer vervolgens zijn volledige salaris uitbetalen (honderd procent), ook al heeft hij door ziekte recht op zeventig procent van zijn loon.

Verval en verjaring van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen (twintig op voltijdsbasis) vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. Voorbeeld: wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2020 en niet zijn opgenomen, vervallen dus per 30 juni 2021. Een werknemer kan deze dagen dus tot en met die dag opnemen. Vanaf 1 juli 2021 zijn deze dagen vervallen. Let op: de vervaltermijn geldt niet als de werknemer redelijkerwijs niet in de gelegenheid is gesteld vakantiedagen op te nemen. Dit kan het geval zijn als hij volledig ziek is en ook niet in staat is geweest tot reïntegratieverplichtingen. Ook moet je werknemers actief informeren over het vervallen van vakantiedagen, om daar zelf een beroep op te mogen doen.

Let op dat voor bovenwettelijke vakantiedagen (als deze van toepassing zijn) geen vervaltermijn geldt. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Wettelijk gezien is er een verschil tussen verval en verjaring. Bij verval vervallen de vakantiedagen echt, bij verjaring kun je er in rechte geen beroep meer op doen, maar blijft een natuurlijke verbintenis bestaan. Voorbeeld: Bovenwettelijke dagen die een werknemer heeft opgebouwd in 2019, verjaren dus op 31 december 2024. Tot die dag kan de werknemer de bovenwettelijke vakantiedagen opnemen. Vanaf 1 januari 2025 zijn deze dagen verjaard en kan de werknemer deze dagen niet meer in rechte afdwingen.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex