Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geeft de werkgever veel flexibiliteit, omdat het contract van rechtswege eindigt als de duur van het contract is verstreken. Daarvoor is in beginsel dus geen voorafgaande opzegging door de werkgever, voorafgaande toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig. Daardoor kan tijdig worden bijgestuurd als de hoeveelheid werk afneemt. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid het functioneren van de werknemer te beoordelen, zonder dat partijen langere tijd aan elkaar vast zitten. Let wel op dat alleen een proeftijd mag worden opgenomen als het contract langer is dan zes maanden. Verder zijn de risico’s bij ziekte beperkt; na het einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd heeft de werknemer geen recht meer op loon ook als hij ziek is. Aan de andere kant is het door een contract voor bepaalde tijd lastiger om een werknemer te binden. Ook omdat slechts bij hoge uitzondering een concurrentiebeding mag worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd. Namelijk alleen als dit voor het bedrijf wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is. Dit moet dan uitgebreid in de overeenkomst worden onderbouwd.

Let wel op dat door het aanbieden van meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomst een contract voor onbepaalde tijd kan ontstaan (de ketenregeling).  Als werkgever mag je maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden in een periode van twee jaar. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans is het de bedoeling dat deze periode wordt opgerekt tot drie jaar met ingang van 1 januari 2020. In een toepasselijke cao kan een uitzondering op de ketenregeling zijn opgenomen.

Let er tot slot op dat je als werkgever verplicht bent bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer schriftelijk aan te zeggen of het contract wordt verlengd en zo ja onder welke voorwaarden. Dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het contract. Gebeurt dit niet of niet tijdig dan moet de werkgever maximaal een maand loon aan de werknemer betalen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder