skipToContentskipToFooter

Voorwaarden zijn gemoderniseerd

Het speelveld waarin verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners opereren, is de laatste jaren veranderd. Marktontwikkelingen hebben invloed op de relatie tussen deze partijen en zo is er behoefte ontstaan aan gemoderniseerde voorwaarden binnen de sector. Aan die behoefte is gehoor gegeven in de nieuwe Logistieke Dienstenvoorwaarden (LD-voorwaarden), opgesteld door Stichting Vervoeradres (sVa). 

Verladers leggen zich steeds meer toe op hun corebusiness en besteden logistieke nevenactiviteiten, zoals ompakken, labelen of voorraadbeheer, liever uit. Vervoerders spelen daar goed op in door juist die nevenactiviteiten aan te bieden. Een vervoerder is dan niet alleen vervoerder meer (die nationaal vervoer vaak verricht onder de Algemene Vervoerscondities), maar een logistieke dienstverlener. Een logistieke dienstverlener biedt diensten aan die niet per se onderdeel uitmaken van het vervoer; naast het vervoer zal hij dus altijd nog iets anders doen.

Nieuwe Logistieke Dienstenvoorwaarden volgen de oude Physical Distributionvoorwaarden op

De nieuwe LD-voorwaarden kunnen worden gebruikt door voormalig Physical Distributors (nu: logistiek dienstverlener) in relatie met zijn opdrachtgever. Want de LD-voorwaarden volgen de Physical Distributionvoorwaarden op (PD-voorwaarden).

Wanneer LD-voorwaarden gebruiken?

Zoals in artikel 1 lid 6 van de LD-voorwaarden staat, kunnen de voorwaarden worden gebruikt zodra de logistiek dienstverlener een ‘samenhangende reeks van logistieke activiteiten verricht’, zoals opslag, vervoer, orderbehandeling en het verzendgereed maken van een zending.

Wat staat er in de LD-voorwaarden (algemeen)?

De voorwaarden bieden regels over de verplichtingen en de aansprakelijkheid van partijen. Zo is de aansprakelijkheid van de logistiek dienstverlener voor vermiste of beschadigde zaken binnen de LD-voorwaarden beperkt tot SDR 8,33 per kilo, met een maximum van 453.780 euro per schadeoorzaak. De aansprakelijkheid van de logistiek dienstverlener, voor niet-correct of niet op tijd verrichte werkzaamheden, bedraagt maximaal 681 euro per gebeurtenis. Partijen kunnen afwijkende afspraken maken.

Andersom is ook de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, voor het niet nakomen van zijn verplichtingen tegenover de dienstverlener, beperkt tot een schriftelijk overeengekomen bedrag of anders 681 euro per gebeurtenis. De verplichtingen van de opdrachtgever betreffen tijdig verstrekken van (aanvullende) informatie over de zaken en hun behandeling, respectievelijk het op de juiste plaats, tijd en wijze ter beschikking stellen van deze zaken.

Net zoals in de Algemene Vervoerscondities is verjaring ook in de LD-voorwaarden vastgelegd op één jaar. Verder bevatten de LD-voorwaarden betalingsvoorwaarden en een regeling voor retentierecht en pandrecht.

De LD-voorwaarden en de modelovereenkomst helpen de logistiek dienstverlener en zijn opdrachtgever, om vlug tot duidelijke afspraken te komen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en worden discussies en geschillen achteraf voorkomen.  

Belangrijkste wijzigingen LD-voorwaarden versus PD-voorwaarden

  • Markttoezichtverordening

In de nieuwe LD-voorwaarden is rekening gehouden met de Markttoezichtverordening die medio 2021 in werking is getreden. Deze verordening heeft tot doel Europese consumenten te beschermen tegen onveilige goederen die worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie (EU). De Europese wetgever hoopt dit te bereiken door ervoor te zorgen dat bij import van goederen van buiten de EU er op Europees grondgebied altijd een verantwoordelijke is aan te wijzen; de marktdeelnemer.

Als de fabrikant of importeur, zich niet op Europees grondgebied bevindt, kan op basis van de verordening een logistieke dienstverlener als enige verantwoordelijke (marktdeelnemer) overblijven. Dat kan zich bijvoorbeeld bij ‘dropshipping’ voordoen. Op verzoek van autoriteiten moet de marktdeelnemer aantonen dat de goederen aan de Europese wet- en regelgeving voldoen. Kan hij dat niet of voldoen de goederen niet, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de logistiek dienstverlener die dus een groot, onvoorzien, risico loopt.

Artikel 6 en 7 van de nieuwe LD-voorwaarden bieden de logistiek dienstverlener bescherming in deze situatie. In Artikel 6 staat een garantiebepaling waarin de opdrachtgever garandeert een partij te benoemen die zich als marktdeelnemer in de zin van de verordening kwalificeert. Wijzigingen ten aanzien van deze marktdeelnemer moeten onverwijld met de logistiek dienstverlener worden gedeeld. De modelovereenkomst biedt in artikel 6 ruimte om de NAW-gegevens van de marktdeelnemer te registreren. Artikel 7 lid 5 van de voorwaarden roept een aansprakelijkheid in het leven voor de opdrachtgever die de garantiebepaling van artikel 6 schendt.

  • Verzekeringen

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak[1] gedaan over de invulling van het begrip ’verzekeringstussenpersoon’[2]. Het Hof is van mening dat het begrip zo moet worden uitgelegd dat hieronder partijen kunnen vallen die, in aanvulling op een goed of dienst, bemiddelen in verzekeringen. Een goed voorbeeld is een autohuurbedrijf, maar ook logistiek dienstverleners staan erom bekend verzekeringen aan te bieden naast de logistieke diensten.

Voorheen viel deze groep ‘verzekeringstussenpersoon’ onder een vrijstelling van de vergunningsplicht, maar daar zal deze uitspraak van het Hof verandering in brengen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoekt uit hoe dit soort partijen wel aan Europese wet- en regelgeving kunnen voldoen. Om die reden is de verplichting van de Physical Distributor, om de goederen te verzekeren bij een verzekeraar, niet meegenomen in de LD-voorwaarden of in de modelovereenkomst.

  • Duidelijker

Behalve dat er rekening is gehouden met marktontwikkelingen, zijn de voorwaarden ook op het gebied van duidelijkheid en leesbaarheid verbeterd, zodat ze ook voor niet-juristen te begrijpen zijn. Om verwarring met de PD- voorwaarden van TLN en de Logistieke Service-voorwaarden van FENEX te voorkomen, is de naam veranderd in Logistieke Dienstenvoorwaarden (LD-voorwaarden).

Waar staan de nieuwe LD-voorwaarden?

Stichting Vervoeradres (sVa) heeft half maart 2023 de nieuwe LD-voorwaarden voor logistieke diensten samen met de modelovereenkomst gepubliceerd. Je kunt de voorwaarden en de modelovereenkomst ook via onze website opvragen.

Met deze nieuwe set voorwaarden kunnen partijen in de logistieke keten de komende jaren weer vooruit. Risico’s kunnen beter van tevoren worden ingeschat en verdeeld tussen partijen. Daarnaast voorkomen de nieuwe LD-voorwaarden eventuele geschillen in de toekomst.

evofenedex adviseert leden deze nieuwe voorwaarden te gaan gebruiken. Heb je vragen over de voorwaarden, neem dan contact op met onze expert via onderstaand contactblok.

[1] HvJ EU 29 september 2022, C-633/20, ECLI:EU:C:2022:733 (TC Medical Air Ambulance Agency)

[2] Zoals genoemd Artikel 2, punten 3 en 5, van richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling, zoals gewijzigd bij richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, en artikel 2, lid 1, punten 1, 3 en 8, van richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, zoals gewijzigd bij richtlijn (EU) 2018/411 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018

Vragen over vervoerswetgeving?

Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder

Shari