skipToContentskipToFooter

Het wegvervoer is flexibel en snel. Omdat bijna elke bestemming bereikt kan worden, spreekt men van een hoog 'natuurlijk doordringingsvermogen'. Bij het wegvervoer maken we onderscheid tussen 'eigen vervoer' en 'beroepsgoederenvervoer'.

Eigen vervoer

De Wet wegvervoer goederen omschrijft eigen vervoer als het vervoer van goederen met één of meer vrachtauto's:

 • dat voor eigen rekening en risico wordt verricht;
 • dat wordt verricht als werkzaamheid van ondersteunende aard, die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten.

Dit betekent dat eigen vervoer het vervoer is van goederen die eigendom zijn van het bedrijf of die het bedrijf verhandelt, verhuurt, huurt, bewerkt of herstelt. Lees meer over het eigen vervoer in ons kennisdossier eigen vervoer.

Beroepsgoederenvervoer (concernvervoer)

Vervoer door een eigen vervoerder voor een ander bedrijf van hetzelfde concern wordt buiten Nederland aangemerkt als beroepsvervoer. Hiervoor is een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning) nodig.

In Nederland is eigen vervoer voor de werkmaatschappijen van hetzelfde concern in principe wel mogelijk, omdat sprake is van vervoer voor eigen rekening. Voorwaarde is dat het vervoerende bedrijf en het bedrijf waarvoor wordt vervoerd deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of voor de omzetbelasting als één onderneming worden aangemerkt.

Voorde­len van wegvervoer zijn: 

 • geen overlading;
 • verpakkingskosten zijn relatief laag;
 • snelheid;
 • de route kan tijdens het vervoer veranderd worden;
 • kostenvriendelijk;
 • vele producten kunnen via de weg getransporteerd worden;
 • er is altijd iemand bij de lading - de chauffeur. 

Maar er zijn ook nadelen:

 • milieu-onvriendelijk;
 • er zijn landen met een maximum toegelaten gewicht op de weg (b.v. Zwitserland).

Overstappen van wegvervoer naar binnenvaart, spoor of shortsea

Vertraging door files op de weg. De verplichting om de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn verschillende redenen waarom het verstandig is voor handel- en productiebedrijven om hun logistiek en transport opnieuw tegen het licht te houden. Grote verladers maken vaak al gebruik van de mogelijkheden die de binnenvaart, shortsea en het spoor hen biedt. Maar ook voor midden- en kleinbedrijf biedt transport via verschillende modaliteiten onverwachte kansen op het vlak van duurzaamheid, logistieke optimalisatie en kosten. Lees meer hierover in ons kennisdossier modal shift.

Vrachtbrief

Een belangrijk document bij het wegvervoer is de vrachtbrief. Zodra er sprake is van grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg is er de internationale vrachtbrief; ook wel de CMR-vrachtbrief genoemd. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: Conventie betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Dit verdrag biedt regels op het gebied van aansprakelijkheid bij schade aan of verlies van de goederen en koppelt daar uitkeringsbedragen aan. Ook de vrachtbrief wordt hierin geregeld. Voor nationaal vervoer gelden de regels uit Boek 8 BW, ook hierin zijn regels omtrent de vrachtbrief te vinden. Hieronder vind je onze kennisdossier over de vrachtbrief.

Vragen over vervoerswetgeving?

Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder

Shari