skipToContentskipToFooter

De regels van CMR

Als het vervoer van goederen de grens overgaat gelden de regels van de CMR (Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route). De CMR is een verdrag wat internationale regels over grensoverschrijdend vervoer van goederen over de weg bevat. Het regelt onderwerpen zoals aansprakelijkheid van de vervoerder en de vrachtbrief op eenvormige wijze voor de aangesloten lidstaten. Om die reden is de CMR dwingend van toepassing op internationaal goederenvervoer over de weg.

Omdat de CMR niet alle onderwerpen uitputtend regelt kunnen de Algemene Vervoercondities (AVC) ook van toepassing worden verklaard op grensoverschrijdend wegvervoer, zij hebben dan een aanvullende werking. 

Vrachtbrief

De CMR schrijft voor dat er een vrachtbrief moet worden gebruikt en welke informatie op de vrachtbrief moet staan. De vrachtbrief vormt bewijs voor de inhoud van de vervoerovereenkomst, maar vervult ook andere functies. Het is daarom belangrijk de vrachtbrief volledig en duidelijk in te vullen en om een aantekening te maken op de vrachtbrief op het moment dat er iets mis gaat. Als er bijvoorbeeld een verpakking kapot is, of schade aan de lading die gemakkelijk waarneembaar is, moet daarvan gelijk een aantekening worden gemaakt op de vrachtbrief. Lees meer over de vrachtbrief in het kennisdossier op onze website.

Schade

De vervoerder heeft de verplichting de lading op tijd af te leveren en in dezelfde staat als bij de ontvangst. Als de vervoerder te laat aflevert, kun je hem aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van de te late levering. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor vertragingsschade is echter beperkt tot maximaal de vrachtprijs. 

Als de vervoerder de lading beschadigt, is hij ook maar beperkt aansprakelijk. De beperking is gerelateerd aan het gewicht van de lading. In het verdrag wordt gesproken over 8,33 rekeneenheden per kilogram gewicht. De koers van deze rekeneenheid fluctueert en dus ook de aansprakelijkheidsbeperking. De koers kan gemakkelijk online gevonden worden, zo staat hij bijvoorbeeld per januari 2022 op circa 10,25 euro per kg. Je kunt met de vervoerder overeenkomen, dat het uit te betalen schadebedrag groter is dan het maximum in de CMR. Voor het veiligstellen van dit bijzonder belang betaal je aan de vervoerder een overeengekomen toeslag en dien je dit op de vrachtbrief te vermelden.

Overmacht

Een vervoerder hoeft geen schade te vergoeden, als hij kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Hierover is het een en ander bepaald in de CMR. Er geldt geen beperking van aansprakelijkheid, als er sprake is van opzet of grove schuld van de vervoerder. De Nederlandse rechter hanteert strenge criteria en vindt niet snel dat er opzet of grove schuld in het spel is. Soms is er een keuze uit rechters van verschillende landen om een geschil aan voor te leggen. Het kan dan zinvol zijn om te bekijken bij welke rechter je het meeste kans maakt op het verhalen van jouw volledige schade. 

Er geldt geen beperking van aansprakelijkheid als er sprake is van opzet of grove schuld van de vervoerder. De Nederlandse rechter hanteert strenge criteria en vindt niet snel dat er opzet of grove schuld in het spel is. Het geschil voorleggen aan een andere rechter in een ander land kan, als daar aanleiding toe is, voor een andere uitkomst zorgen. Het kan dus zinvol zijn om te bekijken bij welke rechter je de meeste kans maakt op het verhalen van jouw volledige schade.

Meldingstermijn

Als na aflevering blijkt dat er schade aan de lading is, moet je dit zo snel mogelijk schriftelijk melden bij de vervoerder. De CMR noemt een directe meldingsplicht voor zichtbare schade en een meldingstermijn van 7 dagen voor niet direct zichtbare schade. Wanneer de termijn is overschreden, is het veel lastiger om jouw schadeclaim nog succesvol in te dienen.

Een schadeclaim op de vervoerder verjaart na verloop van 1 jaar gerekend vanaf de dag dat de goederen zijn afgeleverd (of als er niets is geleverd, gerekend vanaf 60 dagen, nadat de vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen).

De termijn is een vervaltermijn, wat betekent dat hij niet wordt verlengd door een verzoek om betaling van de claim. Na verloop van de termijn is het onmogelijk om jouw vordering succesvol in te dienen. 

Vragen over vervoerswetgeving?

Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder

Shari