skipToContentskipToFooter

Op het binnenlands vervoer zijn de regels uit boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing. Daarnaast zijn vaak de Algemene Vervoercondities (“AVC”) van toepassing. Dit zijn algemene voorwaarden die in overleg met evofenedex en de vervoerdersorganisaties zijn opgesteld speciaal voor goederenvervoer over de weg.

Algemene voorwaarden moeten worden overeengekomen tussen partijen en zijn dus niet automatisch van toepassing. Omdat voor binnenlands vervoer over het algemeen de vrachtbrief van Beurtvaartadres wordt gebruikt, waarop staat dat de AVC van toepassing zijn, vormt de AVC meestal op die manier onderdeel van de overeenkomst.

Vrachtbrief

Boek 8 BW schrijft voor dat de vervoerder een vrachtbrief moet gebruiken en geeft ook aan welke informatie op de vrachtbrief moet staan. De vrachtbrief vormt bewijs voor de inhoud van de vervoerovereenkomst. Het is daarom belangrijk de vrachtbrief volledig en duidelijk in te vullen en om een aantekening te plaatsen op de vrachtbrief als er iets mis gaat. Het gebeurt in de praktijk vaak, dat een schade ontstaan tijdens het transport niet verhaald kan worden op de vervoerder, omdat er getekend is voor ontvangst van de lading zonder aantekening te maken van bijvoorbeeld de slechte staat van de verpakking of van schade aan de lading die gemakkelijk waarneembaar is.

Schade

De vervoerder heeft de verplichting de lading op tijd af te leveren en in dezelfde staat als dat hij het in ontvangst genomen heeft. Als de vervoerder niet binnen een redelijke termijn aflevert, kun je hem aansprakelijk stellen voor de schade die is ontstaan door de te late levering. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor vertragingsschade is echter beperkt tot maximaal de vrachtprijs. Als schriftelijk een aflevertermijn is overeengekomen en deze wordt overschreden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de vrachtprijs.

Als de vervoerder de lading beschadigt, is hij ook maar beperkt aansprakelijk voor de schade. De beperking is gerelateerd aan het gewicht van de lading. De AVC bepalen dat de vervoerder maximaal aansprakelijk is voor een bedrag van 3,40 euro per kilogram. Een vervoerder hoeft in zijn geheel geen schade te vergoeden, als hij kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Hierover is het een en ander bepaald in boek 8 BW en de AVC.

Er geldt geen beperking van aansprakelijkheid als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder. De Nederlandse rechter hanteert strenge criteria en vindt niet snel dat een vervoerder bewust roekeloos heeft gehandeld. De vervoerder moet zich er volgens de rechter van bewust zijn geweest dat de kans dat er schade zou ontstaan door zijn handelen (of nalaten) groter is dan de kans dat de schade zou uitblijven.

In boek 8 is niet bepaald wie verantwoordelijk is voor het laden en lossen en dit leidt in de praktijk nog wel eens tot onduidelijkheid. In de AVC is dit daarom wel geregeld. Als het in de vervoerovereenkomst zelf niet anders is bedongen, is de afzender hiervoor verantwoordelijk.

Meldingstermijn

Wanneer na aflevering door de vervoerder blijkt dat er schade aan de lading is, moet je dit zo snel mogelijk schriftelijk melden bij de vervoerder. De AVC noemen een directe meldingsplicht voor zichtbare schade en een meldingstermijn van 1 week voor niet direct zichtbare schade. Als de termijn is overschreden, is het veel lastiger om jouw schadeclaim nog succesvol in te dienen. Een schadeclaim op de vervoerder verjaart na 1 jaar. Volgens de AVC is verrekening van vorderingen niet toegestaan.

Aanvullend op de AVC zijn er nog algemene voorwaarden die specifiek zijn toegespitst op:

  • vervoer door koeriers
  • tankvervoer
  • distributievervoer
  • afvalstoffenvervoer
  • exceptioneel vervoer
  • veevervoer
  • vervoer van motorvoertuigen
  • vervoer van gestrande voertuigen
  • bedrijfsverhuizingen

De AVC voorwaarden zijn als bijlage toegevoegd en kun je als pdf downloaden.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer