skipToContentskipToFooter

Extra geld naar duurzaamheid en infrastructuur

15-12-2021 Het door VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gepresenteerde coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is volgens evofenedex een afgewogen akkoord met voldoende aanknopingspunten om positieve stappen te zetten op het gebied van handel en logistiek. De afgelopen periode heeft de ondernemersvereniging tien punten onder de aandacht gebracht om bij te dragen aan een sterk Nederland in een sterk Europa waardoor we uiteindelijk sterker uit de coronacrisis komen.

"De stappen die het nieuwe kabinet wil zetten op het gebied van duurzaamheid, verbeteren van de infrastructuur en betalen naar gebruik voor alle weggebruikers zullen positief uitpakken voor de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven", aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl. "Het is ook goed om te zien dat dit nieuwe kabinet extra aandacht heeft voor het mkb. We zien er daarom naar uit om hier samen met de politiek in de praktijk verder vorm aan te gaan geven."

Klimaat- en transitiefonds met aandacht voor mkb

Positief is het klimaat- en transitiefonds waarvoor de komende tien jaar 35 miljard euro beschikbaar is. Ook de aparte minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid is een positieve ontwikkeling. De Nederlandse handels- en productiebedrijven hebben ook de ambitie om in lijn met het klimaatakkoord de uitstoot in de logistiek en productie terug te brengen. Met dit fonds kunnen we gezamenlijk grotere stappen zetten om ervoor te zorgen dat het vervoer van producten, grondstoffen en materialen in de toekomst klimaatneutraal kan plaatsvinden. Positief is dat het kabinet met een aanpak komt om het mkb te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het overgrote deel van de handels- en productiebedrijven behoort tot het mkb.

Impuls infrastructuur en betalen naar gebruik

De regeringspartijen trekken structureel 1,25 miljard euro uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst. Volgens ondernemersvereniging evofenedex is dit een hele belangrijke stap. Steeds meer bedrijven ondervinden schade door vertragingen vanwege gebrekkige en versleten infrastructuur. Met dit structurele bedrag kunnen de achterstanden worden weggewerkt. De komende kabinetsperiode wordt gewerkt aan een systeem van betalen naar gebruik. Hier maakt evofenedex zich al jaren hard voor. Deze maatregel creëert ruimte op het wegennet om de filedruk te beperken en economische schade voor handels- en productiebedrijven te minimaliseren. evofenedex ziet wel grote nadelen in het afschaffen van de BPM vrijstelling voor bestelauto’s. Dit betekent een lastenstijging voor ondernemers die gebruikmaken van een bestelauto voor hun werkzaamheden. De bestelauto is voor veel onze leden een noodzakelijk bedrijfsmiddel om goederen te vervoeren of diensten uit te voeren in Nederland. Het is daarmee geen luxe product en dient niet belast te worden.

Een actief handelsbeleid

Het kabinet wil de komende jaren een actief handelsbeleid blijven voeren, waarbij handels- en investeringsverdragen (zoals CETA) een belangrijk instrument zijn. Een beleid dat evofenedex al lang voorstaat en waarbij wij ook het belang voor een gelijk speelveld voor het mkb blijven benadrukken. Bij deze handelsverdragen zetten we in op hoge standaarden. Daarnaast komt het kabinet met nationale IMVO-wetgeving die rekening houdt met een gelijk speelveld met omringende landen en de mogelijke EU-regelgeving. evofenedex onderstreept het belang om uiteindelijk tot Europese IMVO-wetgeving te komen om zo de meeste impact te kunnen maken en het gelijk speelveld te waarborgen.

Hervorming arbeidsmarkt

Voor de hervorming van de arbeidsmarkt hebben de vier partijen 500 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Dit geeft handels- en productiebedrijven, die steeds vaker tegen het een tekort van arbeidskrachten aanlopen, meer ruimte om vaste contacten aan te bieden. Ook is evofenedex positief over de 300 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor het mkb als tegemoetkoming bij loondoorbetaling tijdens ziekte. De aandacht voor interne flexibiliteit en wendbaarheid wordt vergroot met de deeltijd-ww. Werken gaat meer lonen door de geleidelijke verhoging van het minimumloon met 7,5 procent, waardoor Nederland ook voor Europese vakkrachten interessanter zal worden om te werken.

Schiphol behoudt haar hubfunctie

Ook is het goed dat het kabinet de sterke hubfunctie van Schiphol wil behouden. Zo kunnen ondernemers hun goederen de wereld over sturen. De negatieve effecten van de luchtvaart moeten worden verminderd, waarbij volgens evofenedex een evenwicht moet worden gezocht tussen beperking van de overlast en uitstoot en het borgen van economische belangen.