skipToContentskipToFooter

6 vragen over het strafpuntenregister weggoederenvervoer

09-02-2022 Door de invoering van de maatregelen uit het Mobility Package is het ERRU-register extra actueel geworden. In dit register worden ernstige, onherroepelijke overtredingen door in de EU gevestigde bus- en wegtransportondernemingen geregistreerd. Lees de essentie van het register in 6 vragen en antwoorden.

1. Wat is het ERRU-register?

Bijna een jaar geleden is in de Europese Unie (EU) het ERRU-register in werking getreden. ERRU staat voor European Register of Road Transport Undertakings. Met dit digitale register kan informatie over door bus- en wegtransportondernemingen begane overtredingen onderling uitgewisseld worden tussen lidstaten van de Europe Unie. Ten behoeve hiervan houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een nationaal register bij van onherroepelijke overtredingen begaan in Nederland door Nederlandse en Europese wegtransport- of busondernemingen. Hierin krijgen de ondernemingen strafpunten. De ILT deelt dit register met andere EU–landen. Zo is het ERRU-register de verzameling van nationale registers die de landen van de Europese Unie onderling digitaal kunnen raadplegen.

2. Wat is het doel van het ERRU-register?

Door het delen van de geregistreerde overtredingen tussen de bevoegde instanties van de verschillende lidstaten weet men welke bus- en wegtransportondernemingen betrouwbaar zijn en welke niet. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat ondernemingen die zich consequent niet aan bepaalde wet- en regelgeving houden, de vergunning verliezen en niet meer de weg op mogen. Veiligheid en eerlijke concurrentie op de markt worden zo beter gewaarborgd.

3. Om welke overtredingen gaat het?

Welgeteld 133 overtredingen staan genoemd in Bijlage I van Europese Verordening 2016/403. Het betreft dus niet zomaar iedere overtreding. Ook kan in de bijlage de ernst van de overtreding worden achterhaald, en de bijbehorende strafpunten. De overtredingen zijn ingedeeld in drie categorieën (zeer ernstig, heel ernstig en ernstige overtredingen), en het aantal toegewezen strafpunten heeft te maken met de categorie waarin de overtreding valt. Zo leidt het begaan van een ernstige overtreding tot toewijzing van één punt aan de vervoeronderneming én één punt aan de vervoersmanager. Een voorbeeld van zo’n overtreding is het overschrijden van de dagelijkse rijtijd met minimaal 1 uur. Om een greep uit de lijst van overtredingen te doen: het niet in acht nemen van rij- en rusttijden, je niet aan ADR-wetgeving houden, een overschrijding van maximale maten of gewichten van het voertuig. Een andere belangrijke vereiste is dat de overtreding onherroepelijk is geworden; dat is zij nog niet zolang er nog een bezwaar of beroep tegen de overtreding openstaat. De punten blijven voor een periode van twee jaar staan, daarna vervallen ze.

4. Hoe verloopt de procedure?

Als er een onherroepelijke overtreding heeft plaatsgevonden op Europees grondgebied die ernstig genoeg is, zullen er in het nationaal register strafpunten worden opgenomen. Alle strafpunten worden bij elkaar opgeteld. De overtreding vervalt na twee jaar, en de daarbij behorende punten ook. Zie onderstaand schema van de Inspectie Leefomgeving en Transport.


Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

De som van strafpunten mag binnen een periode van twee jaar niet de grenswaarde overschrijden. De grenswaarde wordt bepaald aan de hand van het aantal gewaarmerkte kopieën dat een onderneming heeft. Hoe groter een onderneming is, hoe meer voertuigen en kopieën zij zal hebben, des te groter de kans dat er punten worden verzameld. De grenswaarde voor een onderneming met meer kopieën ligt daarom hoger.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Als er te veel strafpunten worden verzameld vanwege het herhaaldelijk begaan van overtredingen, kan dit uiteindelijk leiden tot het overschrijden van de grenswaarde. De NIWO kan dan een onderzoek instellen naar de verwijtbaarheid van de onderneming. En als die vastgesteld wordt, kan de Eurovergunning worden ingetrokken en de vervoersmanager ongeschikt worden bevonden.

5. Is het mogelijk om als verlader het ERRU-register te raadplegen?

Een gedeelte van het register is openbaar. Als verlader zou je via het ondernemersloket van de NIWO kunnen nagaan of een in Nederland gevestigd transportbedrijf een (Euro)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg heeft. Het is natuurlijk goed mogelijk dat een gecontracteerde vervoerder de grenswaarde bereikt en de procedure van de NIWO ingaat, met als uiteindelijk resultaat dat de vergunning wordt ingenomen voor een periode van minimaal zes maanden. Dat kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van de transportopdracht. De vervoerder kan dan namelijk niet altijd garanderen dat hij de transportopdracht kan uitvoeren. Dat zou een probleem kunnen vormen voor een verlader die op zijn vervoerder rekent en volumeafspraken heeft gemaakt. Maar als opdrachtgever wil je ook je eigen verplichtingen opschorten als jouw vervoerder zich niet meer aan zijn afspraken kan houden.

Clausule evofenedex

Het is verstandig in de overeenkomst een clausule op te nemen die de vervoerder verplicht om de juiste vergunningen te hebben om het vervoer te mogen uitvoeren. Als de vervoerder niet meer aan deze verplichting kan voldoen vanwege het intrekken van de vergunning door het bereiken van de grenswaarde voor zijn onderneming wil je de overeenkomst kunnen ontbinden.

Artikel X

1. Indien Vervoerder in het kader van Europese Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 en (EU) nr. 2016/403 (ERRU-register) strafpunten krijgt toegewezen is Vervoerder verplicht Afzender onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra de Vervoerder van het ILT bericht heeft ontvangen dat hij 50% van de grenswaarde van het aantal strafpunten heeft bereikt. Partijen dienen in overleg te treden over hoe het bereiken van de grenswaarde kan worden vermeden en wat voor gevolgen de intrekking van de vergunning zal hebben op de uitvoering van de overeenkomst.

2. Afzender kan, ook gedurende de looptijd van deze overeenkomst, deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter met onmiddellijke ingang eenzijdig ontbinden indien het intrekken van de vergunning van de Vervoerder door het NIWO in het kader van het ERRU-register de Vervoerder belemmerd zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst te voldoen.

6. Wat ligt er in het verschiet?

Vanaf september dit jaar zullen bus- en wegtransportondernemingen een risicoclassificatie krijgen op basis van kentekens en informatie over het personeelsbestand. Dit moet de handhaving effectiever maken, en de selectie van voertuigen die staande gehouden worden makkelijker.