skipToContentskipToFooter

Wetswijziging kan aanzienlijke gevolgen hebben voor werkgevers

01-08-2023 Het Nederlandse arbeidsrecht wijzigt vanaf 1 januari ingrijpend door de invoering van het wettelijk minimumuurloon. In dit artikel beantwoorden we veelgestelde vragen van werkgevers over deze nieuwe wetgeving; vragen over onder meer de impact op het minimumloon en hoe het loon op basis van het wettelijk minimumuurloon wordt berekend. 

Het is belangrijk voor werkgevers op de hoogte te zijn van deze wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Zij moeten namelijk vanaf 1 januari voldoen aan de nieuwe wetgeving, en moeten ervoor zorgen dat het loon per die datum op de juiste wijze wordt vastgesteld. In dit artikel lees je meer over deze wetswijziging. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ook een document opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen over de invoering van deze nieuwe wet.

Hoe is het wettelijk minimumloon nu geregeld en wat verandert er?

In Nederland bestaat op dit moment nog geen wettelijk minimumuurloon; het wettelijk minimum is gebaseerd op een maandbedrag. Het uurloon is vervolgens afhankelijk van het aantal uren dat een werknemer bij een voltijds dienstverband werkt. Bij sommige bedrijven is dat 40 uur per week, maar dit kan ook lager zijn (bijvoorbeeld 38 of 36 uur per week). Het kan per sector/branche/werkgever verschillen. Het verschil tussen een 36-, 38- of 40-urige werkweek kan tot gevolg hebben dat bij een dienstverband van 40 uur, feitelijk een lager uurloon geldt dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Door de invoering van een wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 verandert deze systematiek. Er geldt 1 uniform minimumuurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek. Bedrijven zullen dus een kostenstijging ervaren als ze een standaard werkweek van boven de 36 uur hanteren.

Wat houdt een wettelijk minimumuurloon in?

Een wettelijk minimumloon per uur houdt in dat werknemers minimaal aanspraak maken op het door de overheid vastgestelde uurloon. Dit is dus de wettelijk bepaalde ondergrens. Per 1 januari en per 1 juli van elk jaar wordt het minimumuurloon geïndexeerd.

Voor wie geldt het wettelijk minimumuurloon?

Het minimumuurloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden per leeftijd vaste minimum jeugdlonen per uur, die van het minimum uurloon worden afgeleid. Dat is nu ook zo geregeld. Het wettelijke minimum is uiteraard alleen van toepassing als dat volgt uit de arbeidsovereenkomst en/of toepasselijke cao.

Gaat het minimumloon omhoog door de introductie van het wettelijk minimumuurloon?

Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de omvang van een standaard voltijds dienstverband. Werkgevers die een standaard werkweek van 36 uur hanteren, zullen niet een hoger uurloon hoeven te betalen door deze wijziging. De wijziging heeft echter wel gevolgen voor werkgevers die een voltijds dienstverband van meer dan 36 uur hanteren. Bij deze werkgevers zal de invoering van het wettelijk minimumuurloon leiden tot een verhoging van het loon, naast de halfjaarlijkse indexatie. Dit verschil komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimumloon bij een standaard werkweek van 36 uur.

De salarisschalen in onze cao zijn niet aangepast aan het nieuwe wettelijk minimumuurloon. Wat moet ik toepassen per 1 januari?

Alsde toegepaste salarisschalen onder het wettelijk minimumuurloon uitkomen, zullen de salarisschalen in de cao aangepast moeten worden, en opnieuw berekend moeten worden op basis van het minimumuurloon. Er zal in dat geval dus goed gekeken moeten worden naar de overeengekomen omvang van de standaard werkweek in de cao. Het opnieuw in evenwicht brengen van het loongebouw, van instroomtabel tot eindsalaris, zal indirect extra personeelskosten voor ondernemers met zich brengen.

Waar vind ik het minimumuurloon per 1 januari?

De overheid maakt naar verwachting in oktober het wettelijk minimumuurloon per 1 januari bekend. De actuele bedragen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Hoe bereken je het loon op basis van het wettelijk minimumuurloon bij een flexibele arbeidsduur?

Het wettelijk minimumuurloon bereken je door het aantal gewerkte uren in een periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumuurloon. Het ministerie van SZW geeft de volgende formule:

“Loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y) * (wettelijk minimumuurloon)”

Let op dat er door de indexatie van het minimumuurloon (per 1 januari en per 1 juli van elk jaar) 2 verschillende minimum uurlonen van toepassing kunnen zijn op de berekening van het loon.

Hoe bereken je het juiste maandloon op basis van het minimumuurloon bij een vaste arbeidsduur?

Volgens het ministerie van SZW kun je onderstaande formule gebruiken om het vaste bedrag per maand op basis van het minimumuurloon te berekenen:

“(aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon”

Het is daarbij belangrijk om aan de hand van het werkrooster te kijken of in het betreffende kalenderjaar sprake is van bijvoorbeeld 260, 261 of 262 werkbare dagen, om niet op een te laag vast bedrag per maand uit te komen. Ook zal de indexatie van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli van elk jaar leiden tot een verhoging.

Zie voor meer antwoorden op veelgestelde vragen en voorbeelden voor de berekening het document van het ministerie van SZW

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex